Przetargi.pl
Dostawy paliw płynnych, olejów i płynu chłodniczego dla pojazdów i maszyn Nadleśnictwa oraz dostawy oleju opałowego w roku 2011 dla Nadleśnictwa Tuchola w Gołąbku.

Nadleśnictwo Tuchola z siedzibą w Gołąbku ogłasza przetarg

 • Adres: 89-511 Cekcyn, Gołąbek
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 0-52 3348005, 3348073 , fax. 052 3348404
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Tuchola z siedzibą w Gołąbku
  Gołąbek
  89-511 Cekcyn
  tel. 0-52 3348005, 3348073, fax. 052 3348404
  REGON: 09055077900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www//tuchola.torun.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy paliw płynnych, olejów i płynu chłodniczego dla pojazdów i maszyn Nadleśnictwa oraz dostawy oleju opałowego w roku 2011 dla Nadleśnictwa Tuchola w Gołąbku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy w roku 2011 paliw i olejów oraz płynu chłodniczego do maszyn i pojazdów Nadleśnictwa poprzez tankowanie pojemników i pojazdów w stacji paliw Wykonawcy oraz dostawy oleju opałowego do kotłowni lokalnej w Gołąbku w ilościach opisanych w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewidział konieczności zabezpieczenia ofert wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Upust cenowy
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl /RDLP Toruń-Nadleśnictwo Tuchola/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach