Przetargi.pl
Bezgotówkowy zakup paliw przy użyciu kart elektronicznych

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice ogłasza przetarg

 • Adres: 72-300 Gryfice, Osada Zdrój 1
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 091 3843321; 3842516
 • Data zamieszczenia: 2012-12-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice
  Osada Zdrój 1 1
  72-300 Gryfice
  tel. 091 3843321; 3842516
  REGON: 81053912000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.lasy.gov.pl/gryfice
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bezgotówkowy zakup paliw przy użyciu kart elektronicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup przy użyciu kart elektronicznych benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości 3 500 litrów, benzyny bezołowiowej Pb 98 w ilości 500 litrów i oleju napędowego ON w ilości 13 800 litrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczecin.lasy.gov.pl/gryfice
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach