Przetargi.pl
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.064.066 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2010r.

Zarząd Powiatu w Pleszewie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-300 Pleszew, ul. Poznańska 79
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 062 7429652 , fax. 062 7429665
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu w Pleszewie
  ul. Poznańska 79 79
  63-300 Pleszew
  tel. 062 7429652, fax. 062 7429665
  REGON: 25085480800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pleszew.starostwo.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.064.066 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2010r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1). Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.064.066 zł (kwota pozostawiona do dyspozycji kredytobiorcy) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2010r. Zamawiający ma prawo nie wykorzystać pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia żadnych związanych z tym kosztów. 2). Zamawiający określa następujące terminy i raty spłat kredytu: - 140.000 zł - do dnia 30 listopada 2011r; - 140.000 zł - do dnia 30 listopada 2012r;- 140.000 zł - do dnia 30 listopada 2013r; - 140.000 zł - do dnia 30 listopada 2014r;-140.000 zł - do dnia 30 listopada 2015r;- 140.000 zł - do dnia 30 listopada 2016r; - 140.000 zł - do dnia 30 listopada 2017r;- 140.000 zł - do dnia 30 listopada 2018r; - 140.000 zł - do dnia 30 listopada 2019r; - 804.066 zł - do dnia 30 listopada 2020r. 3). W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej niż określona w pkt. 1, odpowiednio umniejszone zostaną ostatnie raty kredytu. Kredytobiorca (Zamawiający) może dokonać spłaty kredytu wcześniej niż będzie to określone w umowie, a odsetki naliczone zostaną do momentu spłaty kredytu. Kredytobiorca nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. 4). Oprocentowanie kredytu będzie zmienne w całym okresie kredytowania - oparte na stopie procentowej rynku międzybankowego WIBOR 3 M. Odsetki naliczane i płatne będą w okresach kwartalnych ( w okresie jednego kwartału odpowiadającemu okresowi przyjętej stawki bazowej oprocentowanie będzie stałe). 5). Kredyt (środki pieniężne) uruchamiany będzie w transzach dostosowanych do potrzeb płatniczych Zamawiającego, nie później niż do końca 2010 roku. Transze kredytu uruchamiane będą (bez żadnych warunków ze strony banku kredytującego) na wniosek Powiatu Pleszewskiego, złożony co najmniej na 2 dni przed planowanym uruchomieniem środków. Kredyt uruchamiany będzie poprzez przekazanie środków na konto budżetu Powiatu Pleszewskiego, założone w banku wykonującym bankową obsługę budżetu. 6). Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z klauzulą bez protestu i deklaracją wekslową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pleszew.starostwo.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach