Przetargi.pl
Dostawy mięsa, wędlin i podrobów wieprzowych oraz drobiu, wędlin i podrobów drobiowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Parkowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (056) 45 175 20 , fax. (056) 45 175 40
 • Data zamieszczenia: 2020-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu
  ul. Parkowa 12
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (056) 45 175 20, fax. (056) 45 175 40
  REGON: 29505300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.grudziadz.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Grudziadz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy mięsa, wędlin i podrobów wieprzowych oraz drobiu, wędlin i podrobów drobiowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych Dostawy mięsa, wędlin i podrobów wieprzowych oraz drobiu, wędlin i podrobów drobiowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą przez cały okres trwania umowy w dni robocze, transportem Wykonawcy na własny koszt i odpowiedzialność 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątki w godz. 7:30 – 9:30. Miejscem wykonywania zamówienia są magazyny Zamawiającego Grudziądz - ul. Parkowa 12, ul. Nadgórna 30/32. Zakres ilościowy oraz asortyment przedmiotu został określony w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Ilości są szacunkowe i w trakcie umowy mogą ulec zmianie, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw. Dostawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia za faktycznie dostarczone ilości towaru. Oferowane przez Wykonawcę produkty muszą być dopuszczone do obrotu, spełniać wymagania jakościowe oraz posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć: 1)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 2)formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 SIWZ; 3)formularz cenowy – stanowiący załącznik nr 2 SIWZ. 4)oświadczenie Wykonawcy (jeżeli dotyczy) w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – stanowiący załącznik nr 5 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach