Przetargi.pl
Dostawy mięsa, podrobów i wędlin

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-393 Kraków, dr. J. Babińskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48(012)6524347, , fax. +48(012)2621335
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
  dr. J. Babińskiego 29
  30-393 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48(012)6524347, , fax. +48(012)2621335
  REGON: 00029855400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.babinski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy mięsa, podrobów i wędlin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem postępowania są sukcesywne dostawy mięsa i podrobów oraz wędlin. 2) Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach trzech pakietów w asortymencie wymienionym w załącznikach nr: 1A – 1C do SIWZ, stanowiących jednocześnie formularze cenowe: Pakiet I – Mięso i podroby, Pakiet II – Mięso i podroby drobiowe, Pakiet III – Wędliny. 3) Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku do niniejszej SIWZ pn.: „Opis przedmiotu zamówienia” i zgodnie z zapisami umowy. W tym, w ramach dostaw Zamawiający wymaga między innymi: 3.1) Dostarczany asortyment będzie I klasy, świeży, schłodzony i oznakowany zgodnie z obowiązującą normą. Dostawa według wagi netto. 3.2) Realizacja dostaw nastąpi w sposób ciągły, średnio 2-3 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku, do magazynu żywieniowego Zamawiającego, w godzinach 7:00 - 9:00, z dostarczeniem i wniesieniem do magazynu oraz weryfikacją ilościową i jakościową w obecności wykonawcy. W sytuacji nagłej potrzeby Zamawiającego dostawa może zostać zrealizowana w sobotę. 3.3) Zamawiający wymaga by 2/3 terminu wyznaczonego w zakresie przydatności do spożycia produktu zarezerwowana była dla Zamawiającego. 3.4) W przypadku dostawy mniejszej ilości asortymentu, aniżeli przewiduje to umowa, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie skorygowane na podstawie faktycznie dostarczonej ilości przedmiotu zamówienia. 3.5) Dostawy następować będą transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Miejsce dostawy: Kraków, ul. dr. Józefa Babińskiego 29, budynek kuchni szpitalnej – magazyn żywnościowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15110000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium. Wysokość wadium dla poszczególnych Pakietów wynosi: Pakiet I – 5 000 zł Pakiet II – 2 500 zł Pakiet III – 4 000 zł 2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz. 10:00 w dniu 24.05.2019r.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca wykaże się posiadaniem odpowiednich uprawnień dotyczących prowadzenia działalności w zakresie produkcji lub obrotu żywnością i posiadaniem weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. Warunek dotyczy każdego z oferowanych pakietów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ, Formularz/e Cenowy/e – zał. nr 1A – 1C do SIWZ, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zał. nr 3 do SIWZ, Zobowiązanie podmiotu/podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby - zał. nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach