Przetargi.pl
Dostawy środków dezynfekcyjnych

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 34-700 Rabka-Zdrój, Dietla
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 677 469, , fax. 182 677 469
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o.
  Dietla 5
  34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 182 677 469, , fax. 182 677 469
  REGON: 29795100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.scru.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy środków dezynfekcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy środków dezynfekcyjnych, dla Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty Sp. z o. o. w Rabce – Zdroju. Specyfikację dostaw zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz oferty”), a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do specyfikacji („Formularz cenowy”). 2. Zamówienie podzielone jest na 2 pakiety (części) wymienione w załączniku nr 1.1. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę w zakresie jednego lub dwóch pakietów, natomiast w ramach da-nego pakietu oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje), w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona. 3. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił szczegółowo asortyment zgodnie z potrzebami szpitala, dopuszcza jednak także oferty równoważne, przez które rozumie się: - preparat o identycznym przeznaczeniu jak opisany w załączniku nr 1.1 i o parametrach - jeśli je doprecyzowano - nie gorszych z punktu widzenia użytkownika. - preparat o takim samym lub zbliżonym składzie chemicznym substancji biobójczych i jednakowych lub zbliżonych proporcjach składników biobójczych (uwidocznionych w składzie preparatu), - preparat o takim samym lub szerszym spektrum działania w czasie. Zamawiający dopuszcza inną ilość zamawianych jednostek z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. 4. Dostawy (dla wszystkich pakietów) będą się odbywać transportem na koszt Wykonawcy wg zasad ustalonych w umowie i formularzu cenowym dla danego pakietu. 5. Podane w formularzach cenowych ilości dotyczą okresu 24 miesięcy (umowy zostaną zawarte na taki okres), ilości te mają charakter orientacyjny. Zamawiający będzie dokonywał zamówień w zależności od potrzeb szpitala. 6. Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Wzór umowy”). 7. Dostarczany asortyment musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w tym spełniać wszystkie wymagania wyszczególnione we wzorze załącznika nr 1.1 do oferty. 8. Wykonawca gwarantuje, że: a) posiada karty charakterystyki zaoferowanych preparatów; b) posiada dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego (dla całości zaoferowanych produktów) w zakresie składu, właściwości, cech – w postaci katalogów, ulotek, etykiet handlowych; c) posiada karty charakterystyki substancji niebezpiecznej/preparatu - w przypadku, gdy wykonawca zaoferuje preparat niebezpieczny; d) posiada deklarację zgodności CE, certyfikat, wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie i używania lub potwierdzenie przekazania danych do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach, z późn. zm., lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu biobójczego, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz.U. Nr 175, poz. 1433 z późn. zm. – w przypadku, gdy wykonawca zaoferuje preparat zakwalifikowany jako wyrób medyczny, kosmetyk, produkt biobójczy; e) posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 53, poz. 533 z późn. zm.) – w przypadku, gdy wykonawca zaoferuje produkt leczniczy. 9. W momencie zawarcia umowy Wykonawca dostarczy informacje, o których mowa w pkt 8 a-d) opisujące zaoferowany asortyment w formie elektronicznej - na płycie CD. 10. Wykonawca ma obowiązek aktualizowania kart charakterystyki, o których mowa w pkt 2a) i 2c). 11. Wykonawca składa oświadczenie, które z pozycji pakietu, do którego przystępuje są preparatami niebezpiecznymi, które pozycje są wyrobami medycznymi, produktami biobójczymi, kosmetykami, a które są zarejestrowane jako produkty farmaceutyczne. Oświadczenie zawiera się w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W tym zakresie zamawiający wymaga, by wykonawca posiadał zezwolenie wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne – tylko w przypadku, gdy oferta obejmuje produkt leczniczy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty - dołączyć następujące oświadczenia: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru dołączonego do specyfikacji jako załącznik nr 2.1 oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru dołączonego do specyfikacji jako załącznik nr 2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy także w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach