Przetargi.pl
Dostawy mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 86-120 Pruszcz, Gołuszyce
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 320 019 , fax. 523 320 019
 • Data zamieszczenia: 2020-12-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  Gołuszyce 26
  86-120 Pruszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 320 019, fax. 523 320 019
  REGON: 29534300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://dps-goluszyce.rbip.mojregion.info/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy (w okresie 12 mcy od podpisania umowy) mięsa i wędlin według zamówień składanych przez Zamawiającego, do magazyn żywności w siedzibie Zamawiającego, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamówiony towar należy dostarczyć i wyładować siłami i na koszt wykonawcy do magazynu zamawiającego. Dostawy odbywać się będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach między 7:30 a 8:30 rano, na podstawie zamówień telefonicznych składanych w dniu poprzednim. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia każdej minimalnej partii towaru i nie określa się żadnej minimalnej ilości ani wartości jednorazowej dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania poszczególnych asortymentów z dokładnością do 0,1kg. W ilościach określonych przez Zamawiającego w zestawieniu ilościowo – wartościowym stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. (załącznik A)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku: Wykonawca składa oświadczenia oraz dokumenty określone w § 18 ust. 1 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach