Przetargi.pl
Dostawy mięsa i jego wyrobów dla Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego" we Włocławku

Gmina Miasto Włocławek - Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego" ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Św. Antoniego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 544 110 380 , fax. 544 110 380
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Włocławek - Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"
  ul. Św. Antoniego 11
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 544 110 380, fax. 544 110 380
  REGON: 34083363300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.jadlodajniawloclawek.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy mięsa i jego wyrobów dla Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego" we Włocławku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy MIĘSA I JEGO WYROBÓW dla Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego": a) Karczek wieprzowy – bez kości - świeży, zawartość tłuszczu nie więcej niż 15%, zapach charakterystyczny dla mięsa świeżego, barwa mięsa jasnoróżowa, mięso niepoddawane dodatkowym procesom technologicznym typu: uplastycznianie, masowanie, ostrzykiwanie; jednostka miary: kilogram, ilość: 500 kilogramów, b) Boczek wieprzowy surowy – bez kości – bez skóry, zawartość tłuszczu nie więcej niż 25%, świeży, zapach charakterystyczny dla mięsa świeżego, barwa mięsa jasnoróżowa, mięso niepoddawane dodatkowym procesom technologicznym typu: uplastycznianie, masowanie, ostrzykiwanie, boczek o grubości do 6 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 50 kilogramów, c) Wątroba wieprzowa – oczyszczona z błon, świeża, zapach charakterystyczny dla mięsa świeżego, barwa mięsa jasnoczerwona; jednostka miary: kilogram, ilość: 700 kilogramów, d) Boczek wędzony wieprzowy, parzony – bez kości i skóry, zawartość tłuszczu nie więcej niż 20%, świeży, zapach charakterystyczny dla mięsa wędzonego, boczek niepoddawany masowaniu, uplastycznianiu, ostrzykiwaniu i innym procesom technologicznym zwiększającym objętość wędliny, boczek o grubości do 6 cm.; jednostka miary: kilogram, ilość: 800 kilogramów, e) Kaszanka wieprzowa – świeża o wadze pojedynczej kaszanki od 130 g do 160 g we flaku naturalnym; jednostka miary: kilogram, ilość: 750 kilogramów, f) Mięso wieprzowe gulaszowe – drobne, świeże, klasa II A, zawartość tłuszczu nie więcej niż 18%, zapach charakterystyczny dla mięsa świeżego, barwa mięsa jasnoróżowa, mięso niepoddawane dodatkowym procesom technologicznym typu: uplastycznianie, masowanie, ostrzykiwanie; jednostka miary: kilogram, ilość: 1800 kilogramów, g) Łopatka wieprzowa – bez kości – świeża, zawartość tłuszczu nie więcej niż 10%, zapach charakterystyczny dla mięsa świeżego, barwa mięsa jasnoróżowa, mięso niepoddawane dodatkowym procesom technologicznym typu: uplastycznianie, masowanie, ostrzykiwanie; jednostka miary: kilogram, ilość: 1300 kilogramów, h) Szynka surowa wieprzowa – bez kości – świeża, zapach charakterystyczny dla mięsa świeżego, barwa jasnoróżowa, mięso niepoddawane dodatkowym procesom technologicznym typu: uplastycznianie, masowanie, ostrzykiwanie. Szynka typu orzech, kulka, myszka, obrobiona do omięsnej, okostna usunięta, tłuszcz z powierzchni usunięty tak, aby mięśnie nie zostały uszkodzone. Dopuszczona warstwa tłuszczu zewnętrznego do 1 mm. Brak luźnych strzępów mięsa i obłonienia. Wszystkie powierzchniowe żyły usunięte z produktu, niedopuszczalne są chrząstki końca rzepki, pozostałości kości, ususzka i plamki krwi; jednostka miary: kilogram, ilość: 150 kilogramów, i) Schab wieprzowy – bez kości – świeży, zapach charakterystyczny dla mięsa świeżego, barwa mięsa jasnoróżowa, okrojony, bez tłuszczu, mięso niepoddawane dodatkowym procesom technologicznym typu: uplastycznianie, masowanie, ostrzykiwanie, bez warkocza bocznego; jednostka miary: kilogram, ilość: 850 kilogramów, j) Szynka wieprzowa gotowana – świeża, o zawartości mięsa minimum 70%, krojona w plastry, o przeciętnej wadze plastra od 20 g do 30 g i średnicy plastra od 8 cm do 16 cm, zapach charakterystyczny dla wyrobów gotowanych; jednostka miary: kilogram, ilość: 170 kilogramów, k) Kiełbasa parówkowa wieprzowa – świeża, o zawartości tłuszczu nie więcej niż 35% i zawartości mięsa wieprzowego minimum 55%, o wadze pojedynczego serdelka od 95 g do 105 g, zapach charakterystyczny dla wyrobów masarskich, świeżych, barwa jasnoróżowa, produkt w naturalnej osłonce; jednostka miary: kilogram, ilość: 500 kilogramów, l) Kiełbasa podwawelska – świeża, o zawartości mięsa wieprzowego minimum 70%, zapach charakterystyczny dla wyrobów wędzonych, parzonych; jednostka miary: kilogram, ilość: 600 kilogramów, m) Kiełbasa śląska - świeża, o zawartości mięsa wieprzowego minimum 70%, o wadze jednej sztuki od 95 g do 105 g, zapach charakterystyczny dla wyrobów wędzonych, parzonych; jednostka miary: kilogram, ilość: 400 kilogramów, n) Kości wieprzowe - od schabu lub od karkówki, świeże, zapach charakterystyczny dla mięsa świeżego; jednostka miary: kilogram, ilość: 450 kilogramów, o) Mielonka – świeża, o zawartości mięsa wieprzowego minimum 50%, zapach charakterystyczny dla wyrobów masarskich, świeżych, barwa jasnoróżowa, w batonie, bez galarety. Dopuszczalny jest produkt w sztucznej osłonce; jednostka miary: kilogram, ilość: 400 kilogramów, p) Smalec – biały, świeży, w opakowaniu do 1 kg; jednostka miary: kilogram, ilość: 180 kilogramów, q) Słonina – świeża, bez skóry; jednostka miary: kilogram, ilość: 80 kilogramów, r) Polędwica sopocka gotowana – świeża, krojona w plastry, o przeciętnej wadze plastra od 10 g do 20 g i średnicy plastra od 6 cm do 12 cm, zapach charakterystyczny dla wyrobów masarskich, świeżych, barwa jasnoróżowa, bez galarety, zawartość mięsa wieprzowego minimum 70%; jednostka miary: kilogram, ilość: 80 kilogramów, s) Polędwica drobiowa gotowana – świeża, krojona w plastry, o przeciętnej wadze plastra od 20 g do 30 g i średnicy plastra od 8 cm do 16 cm, zapach charakterystyczny dla wyrobów gotowanych, o zawartości mięsa minimum 70%; jednostka miary: kilogram, ilość: 250 kilogramów, t) Kiełbasa biała parzona – świeża, o wadze jednej sztuki od 95g do 105g, zapach charakterystyczny dla wyrobów parzonych, o zawartości mięsa wieprzowego min 65%; jednostka miary: kilogram, ilość: 450 kilogramów, u) Kiełbasa żywiecka – wieprzowa, grubo rozdrobniona, świeża, parzona, wędzona, podsuszana, w osłonce niejadalnej, 100 g wyrobu wyprodukowano z minimum 120 g mięsa wieprzowego; jednostka miary: kilogram, ilość: 50 kilogramów, v) Kiełbasa krakowska – wieprzowa, grubo rozdrobniona, świeża, parzona, wędzona, podsuszana, w osłonce niejadalnej, 100 g produktu wyprodukowano z minimum 120 g mięsa wieprzowego; jednostka miary: kilogram, ilość: 90 kilogramów, w) Szynka konserwowa – wieprzowa, świeża, parzona, niewędzona, krojona w plastry, o przeciętnej wadze plastra od 10 g do 20 g i przeciętnej średnicy plastra od 10 cm do 13 cm, o zawartości mięsa minimum 75%, jednostka miary: kilogram, ilość: 70 kilogramów, x) Kiełbasa szynkowa – wieprzowa, świeża, parzona, grubo rozdrobniona, w osłonce niejadalnej, krojona w plastry, o przeciętnej wadze plastra, od 20 g do 30 g i średnicy plastra od 8 cm do 14 cm, o zwartości mięsa minimum 75%; jednostka miary: kilogram, ilość: 70 kilogramów. 2. Jakość wymienionego wyżej asortymentu nie może odbiegać od jakości towaru dostępnego w ogólnej sieci handlowej. 3. Wykonawca zapewnia transport MIĘSA I JEGO WYROBÓW do magazynu w siedzibie zamawiającego na własny koszt, dlatego cena oferty musi zawierać koszty transportu i rozładunku. 4. Transport przedmiotowych artykułów, o których mowa w pkt. III/1 musi odbywać się w warunkach spełniających wymogi sanitarno – epidemiologiczne. 5. Miejscem dostaw jest magazyn Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” przy ul. Św. Antoniego 11 we Włocławku. 6. Ilość przedmiotowych artykułów, o których mowa w pkt. III/1 może ulec zmianie wartościowo maksymalnie o minus 15 % ogółem od wartości umowy na dostawy w/w przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiający będzie zamawiał określoną partię towaru telefonicznie lub faksem z jednodniowym wyprzedzeniem, najpóźniej do godziny 13:00. 8. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy, ilościowo według zapotrzebowania zamawiającego, tj. nie częściej niż cztery razy w tygodniu każdorazowo od godziny 7:00 do godziny 9:00. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru dostawy braków ilościowych i jakościowych Wykonawca dostarcza towar wolny od wad jakościowych i uzupełnienia braki ilościowe: w terminie do dwóch godzin od momentu zgłoszenia reklamacji. 9. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określonym przez zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOKUMENTY WYMAGANE NA DZIEŃ OTWARCIA OFERT: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy. 2) Wypełniony i podpisany formularz cenowy. 3) Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji. 4) Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 5) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. DOKUMENTY WYMAGANE PO OTWARCIU OFERT: 6) Oświadczenie składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niniejsze oświadczenie wykonawca przekazuje Zamawiającemu BEZ JEGO WEZWANIA w terminie 3 DNI od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji podanych na otwarciu ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 7) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w/w odpisu w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnego na dzień złożenia dokumentu potwierdzającego okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach