Przetargi.pl
Dostawy mięsa drobiowego i wędlin drobiowych do Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp i Oddziału Zewnętrznego w Słońsku

Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Podmiejska 17
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957334500 , fax. 957334524
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim
  Podmiejska 17
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 957334500, fax. 957334524
  REGON: 000320696
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy mięsa drobiowego i wędlin drobiowych do Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp i Oddziału Zewnętrznego w Słońsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy mięsa drobiowego i wędlin drobiowych do Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.i Oddziału Zewnętrznego w SłońskuNazwa artykułu PolskaNormaJ.mSzacunkowailośćzamówieniaZakładKarnyw GorzowieWlkp./kg/SzacunkowailośćzamówieniaOZ Słońsk/kg/Łącznailość ZK iOZ Cenanettoza 1kg/ zł /Wartośćnetto / zł /Podatek VAT Wartośćbruttow złotychwyliczonado 2 miejscapo przecinkuStawka% Wartość złĆwiartka z kurczakaświeża tylna 15112000-6 kg 6 000 700 6 700Filet z piersikurczaka świeży kl. A 15112000-6 kg. 60 90 150Wątróbka drobiowa 15112000-6 kg. 60 90 150Pasztet drobiowyzapiekany 15131135-0 kg 1 100 700 1 800Serdelkidrobiowe 15131135-0 kg 1 200 800 2 000Mielonka drobiowa 15131135-0 kg 1 600 700 2 300Kiełbasa żywieckadrobiowa 15131135-0 kg 300 0 300Kiełbasa śląskadrobiowa 15131135-0 kg 500 130 630Szynka drobiowa 15131135-0 kg 500 160 660Polędwicadrobiowa 15131135-0 kg 500 0 500
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415):1. pisemnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego formularz jest załącznikiem nr 3 do SWZ;2. pisemnego oświadczenia dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, którego formularz jest załącznikiem nr 4 do SWZ;3. oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP; zał. 5 do SWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach