Przetargi.pl
Dostawy materiałów promocyjnych z podziałem na 3 części: Część I: Dostawa materiałów promocyjnych. Część II: Dostawa materiałów metaloplastycznych Część III: Dostawa namiotów

Komenda Portu Wojennego Gdynia ogłasza przetarg

 • Adres: 81-103 Gdynia, Rondo Bitwy pod Oliwą 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Portu Wojennego Gdynia
  Rondo Bitwy pod Oliwą 1
  81-103 Gdynia, woj. pomorskie
  REGON: 190232852
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy materiałów promocyjnych z podziałem na 3 części: Część I: Dostawa materiałów promocyjnych. Część II: Dostawa materiałów metaloplastycznych Część III: Dostawa namiotów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów promocyjnychDostawa materiałów metaloplastycznychDostawa namiotów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach