Przetargi.pl
Poszerzenie mostu w ciągu ul. Mickiewicza w Żukowie dla poprawy bezpieczeństwa pieszych

Gmina Żukowo ogłasza przetarg

 • Adres: 83-330 Żukowo, Gdańska 52
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żukowo
  Gdańska 52
  83-330 Żukowo, woj. pomorskie
  REGON: 191675095
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poszerzenie mostu w ciągu ul. Mickiewicza w Żukowie dla poprawy bezpieczeństwa pieszych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:1) Rozbiórka elementów istniejącego wyposażenia obiektu tj. barier energochłonnych, nawierzchni, kapy chodnikowej, krawężników,2) Wykonanie nowych ścianek żwirowych i płyt przejściowych,3) Naprawa powierzchni żelbetowych płyty i ścian przyczółków (iniekcja wysokociśnieniowa rys oraz uzupełnienie ubytków),4) Wykonanie nowej płyty „nadbetonu”, ze wspornikiem, trwale zespolonej z istniejąca płytą za pomocą kotew wklejanych,5) Wbudowanie sączków,6) Rozkucie górnej części skrzydełek i wykonanie nowych gzymsów zespolonych z istniejącymi skrzydłami,7) Wykonanie nowej izolacji płyty, kap chodnikowych oraz nawierzchni bitumicznej na obiekcie z krawężnikami kamiennymi oraz montaż urządzeń dylatacyjnych,8) Montaż wspornika stalowego z pomostem z kompozytu,9) Wykonanie dojazdów oraz połączenie z istniejącymi ciągami dla pieszych i rowerzystów,10) Montaż barier energochłonnych,11) Wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu na powierzchniach podpór,12) Odtworzenie istniejącego umocnienia rzeki pod mostem w postaci palików drewnianych DN12 cm wbitych na styk,13) Odtworzenie istniejącego umocnienia brzegów rzeki z kiszki faszynowej,14) Wykonanie dodatkowych wpustów odwodnieniowych w obrębie jezdni po wschodniej stronie mostu15) wykonanie oznakowania pionowego tymczasowego oraz stałego wraz z uzyskaniem zatwierdzenia oraz decyzji związanych z możliwością ich wprowadzenia,16) zagospodarowanie zieleni,17) obowiązki wynikające z uzgodnień i decyzji zawartych w dokumentacji projektowej,. 18) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44212120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną