Przetargi.pl
Dostawę środków czystości dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 52-114 Wrocław, ul. Warszawska 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3428631 , fax. 071 3465172
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza
  ul. Warszawska 2 2
  52-114 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3428631, fax. 071 3465172
  REGON: 93108261000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.falkiewicza.internetdsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę środków czystości dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa środków czystości z podziałem na 4 zadania; Zadanie nr 1 środki czystości, Zadanie nr 2 ręczniki jednorazowe i papier toaletowy,czyściwo, Zadanie nr 3 Worki foliowe, Zadanie nr 4 środki profesjonalne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 398000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.falkiewicza.internetdsl.pl/zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach