Przetargi.pl
,, Sukcesywne dostawy oleju opałowego ,,.

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach ogłasza przetarg

 • Adres: 56-200 Góra, Witoszyce 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 65 543 13 23 , fax. 65 543 13 23
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach
  Witoszyce 10 10
  56-200 Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 65 543 13 23, fax. 65 543 13 23
  REGON: 93267053200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspipwitoszyce.edupage.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna j.s.t.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,, Sukcesywne dostawy oleju opałowego ,,.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opalowego lekkiego o charakterystyce zgodnej z obowiązującymi normami, przepisami prawa m.in. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r., w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2008 r. , Nr 221, poz. 1441 z późn. zm.) o następujących granicznych parametrach : WARTOŚĆ JEDNOSTKA Gęstość w temperaturze 15?C, nie wyższa niż 860 kg/m? Temperatura zapłonu, nie niższa niż 56 ?C Zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m Pozostałość po spopieleniu , nie większa nią 0,01 %/m/m Zawartość wody ,nie większa niż 200 mg/kg Całkowita zawartość zanieczyszczeń stałych , nie większa Niż 24 mg/kg Wartość opałowa , nie niższa niż 42,6 MJ/kg Olej opałowy wykorzystywany będzie do celów ogrzewania budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Witoszycach oraz Centrum Kulturalno- Sportowego w Witoszycach. Maksymalna wielkość dostaw przewidywana jest na 26 000,00 l z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia mniejszego zapotrzebowania ze strony Zamawiającego ( np. łagodna zima) , ilość dostaw może ulec zmniejszeniu, pułap minimalny ustala się na poziomie 15 000 l. Wykonawca dostarcza olej opałowy do Witoszyc ( jednorazowo ok. 5000,00 l ) w terminie 3 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania przesłanego za pomocą faxu lub poczty elektronicznej, telefonicznie. Zamawiający posiada następujące źródła ciepła: Kocioł Grzewczy VIESSMANN Typ PROMET, De Dietrich Typ M300S Dostawa oleju opałowego w temperaturze rzeczywistej autocysterną wyposażoną w urządzenia pomiaru paliw z aktualnym świadectwem legalizacji urządzenia pomiarowego, umożliwiającym bezpośredni wlew oleju do zbiorników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie przewidziano obowiązku wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gora.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach