Przetargi.pl
Dostawę kruszywa do naprawy dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Jeziorany

Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich ogłasza przetarg

 • Adres: 14-230 Zalewo, Jerzwałd
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 588 527, , fax. 897 588 527
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich
  Jerzwałd 62
  14-230 Zalewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 588 527, , fax. 897 588 527
  REGON: 51028273600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę kruszywa do naprawy dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Jeziorany
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa, w tym kruszywa o frakcji 0-31,5 mm, pospółki naturalnej niekruszonej, piach 02 mm-04 mm oraz gruzu betonowego ceglanego o łącznej ilości 1600 ton
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14210000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa III.5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach