Przetargi.pl
Dostawa znaków , elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie ogłasza przetarg

 • Adres: 21-200 Parczew, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 542 314 , fax. 833 541 694
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie
  ul. Wojska Polskiego 21
  21-200 Parczew, woj. lubelskie
  tel. 833 542 314, fax. 833 541 694
  REGON: 16771100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa znaków , elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa znaków , elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla RDW Parczew. CPV: 34.99.22.00-9 Znaki drogowe 34.92.83.00-1 Bariery ochronne 34.99.60.00-5 Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne 1. Zamówienie obejmuje dostawy do siedziby: a) Obwodu Drogowego Nr 1 w Parczewie, ul. 11 Listopada 98, b) Obwodu Drogowego Nr 2 w Ostrowie Lubelskim, ul. Lubartowska 62, w następującym zakresie: 1) tablice jednostronne z folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej barwy żółto-zielonej ze znakami D-6 i T-27, 2) tarcze znaków drogowych z grupy A, B, C, D, E, F, G i T wraz z uchwytami uniwersalnymi, 3) urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (słupki prowadzące U-1a, U-1b, tablice prowadzące U-3, tablice rozdzielające U-4, słupki przeszkodowe U-5a i U-5b, słupki krawędziowe U-2, lustra drogowe U-18a,b, pachołki drogowe U-23a, tablice do oznaczania ograniczeń skrajni U-9a, U-9b, zapory drogowe U-20, ogrodzenia segmentowe U-12a (typ Olsztyński i Lubelski), bariery drogowo-mostowe U-11a, ogrodzenie łańcuchowe U-12b), 4) słupki do znaków drogowych. Dostawy będą realizowane zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (zał. H) w sposób gwarantujący należytą jakość. 2. Wzory i wszelkie parametry techniczne powinny być zgodne z następującymi rozporządzeniami: a) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.), b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.). 3. Okres gwarancji dla wyrobów objętych niniejszym zamówieniem wynosi: a) dla tarcz znaków z folią pryzmatyczną fluorescencyjną - 10 lat, b) dla tarcz znaków z folią typu 2 - 10 lat, c) dla tarcz znaków z folią typu 1 - 7 lat, d) dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu - nie mniej niż 2 lata. 4. Wyszczególnienie ilości znaków określa „Zestawienie potrzeb w zakresie dostaw znaków drogowych". Podane ilości dostaw są ilościami szacunkowymi. Szczegółowe ilości znaków i ich symbole będą każdorazowo określane w pisemnych zamówieniach. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw pomiędzy poszczególnymi asortymentami znaków i siedzibami Obwodów Drogowych. 6. Rozliczenie następować będzie na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie za poszczególne elementy dostaw. 7. Wykonawca dostarczy znaki drogowe własnym środkiem transportowym, w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie. 8. Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające zgodność dostarczonych znaków z wymaganiami określonymi w Krajowej ocenie technicznej i Krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz gwarancję wyrobu. 9. Dostawy zakwestionowane pod względem jakości zostaną postawione do dyspozycji Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wadliwego materiału z placu składowego Zamawiającego na własny koszt i dostarczenia znaków wolnych od wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 10. Rozładunek znaków zapewni Zamawiający. Wykonawca telefonicznie uzgodni z Zamawiającym datę odbioru dostawy celem zabezpieczenia możliwości rozładunku i odbioru dostarczonych znaków przez pracowników Obwodu Drogowego, z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem. 11. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Za rozwiązania równoważne uznana będzie oferta na dostawy elementów oznakowania wykonanych przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określony w OPZ, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w OPZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34992200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 310). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto ZDW w Lublinie do banku PKO Bank Polski S.A. na nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730. 4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto, oprócz oświadczeń lub dokumentów, które należy dostarczyć w celu spełniania warunków udziału, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: a) dowód wniesienia wadium. b) ofertę przetargową – z ceną netto i z podatkiem VAT (wzór - zał. A) wraz z Formularzem Cenowym (wzór - zał. A 1) . c) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. d) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument (np. odpowiednią umowę) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. e) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach