Przetargi.pl
Dostawa ziemniaków, warzyw świeżych i kiszonych, owoców, warzyw mrożonych i owoców mrożonych, wyrobów gotowych do ZOZ w Chełmnie

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 86-200 Chełmno, Plac Rydygiera
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566 772 607 , fax. 566 772 710
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  Plac Rydygiera 1
  86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566 772 607, fax. 566 772 710
  REGON: 31002500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.chelmno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ziemniaków, warzyw świeżych i kiszonych, owoców, warzyw mrożonych i owoców mrożonych, wyrobów gotowych do ZOZ w Chełmnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ziemniaków, warzyw świeżych i kiszonych, owoców, warzyw mrożonych i owoców mrożonych, wyrobów gotowych do ZOZ w Chełmnie, z podziałem na części (pakiety). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiotowe dostawy powinny być wykonywane przez Wykonawcę, który ma wdrożony system HACCP. Przedmiotowe dostawy powinny być wykonywane środkami transportu dopuszczonymi do przewozu żywności w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem. 2.Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ. 3.W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 4.Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą innych rozwiązań technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert): 1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. Oferta powinna zostać sporządzona na Formularzu oferty wg wzoru zamieszczonego w Rozdziale III SIWZ. Do Formularza oferty należy załączyć dokumenty wymagane w SIWZ, tj.: 1)wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz asortymentowo-cenowy (odpowiednio do złożonej oferty częściowej) – załącznik nr 1 do SIWZ, 2)oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ (w oryginale); 3)w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia); 4)pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) do działania w imieniu wykonawcy - jeżeli zostało udzielone. 3. Ze względów technicznych celem nadania ogłoszenia w sekcji III.3) zaznaczono oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, w związku z czym nie wymaga złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach