Przetargi.pl
organizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. T praktycznego dla uczniów Technikum Leśnego im. A. Loreta w Tucholi

Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta ogłasza przetarg

 • Adres: 89-500 Tuchola, ul. Nowodworskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 348 661 , fax. 523 348 665
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta
  ul. Nowodworskiego 9
  89-500 Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 348 661, fax. 523 348 665
  REGON: 34034374500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tltuchola.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szkoła średnia podległa resortowi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  organizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. T praktycznego dla uczniów Technikum Leśnego im. A. Loreta w Tucholi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. T praktycznego dla 87 uczestników - uczniów Technikum Leśnego im. A. Loreta w Tucholi w ramach podstawy programowej w zawodzie Technik Leśnik 314301. Wiedzę teoretyczną uczniowie zdobywają w ramach nauki w szkole. Zamawiający zastrzega, iż liczba uczestników może się zmienić ze względu na zmienną ilość uczniów przechodzących do kolejnej klasy. Ponadto Zamawiający informuje, że w sytuacji gdy w trakcie trwania kursu uczestnik zrezygnuje z dalszego kontynuowania szkolenia godziny przeznaczone na jego naukę mogą zostać wykorzystane na inne osoby jako dodatkowe godziny nauki jazdy lub kwota należna zostanie określona na podstawie stanu bieżącego uczniów. Wykonawca podczas kursu winien przekazać wiedzę praktyczną niezbędną do kierowania pojazdami kat. T umożliwiającą przystąpienie do egzaminu państwowego w WORD działając na podstawie art. 116 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.). Wykonawca zapewnia 20 godzin szkoleniowych praktycznych dla każdego uczestnika, w miejscu ustalonym z Zamawiającym w dni: od poniedziałku do soboty w terminach ustalonych z Zamawiającym w wymiarze nie większym niż 7 godzin dziennie (godziny kursu nie mogą kolidować z zajęciami szkolnymi, mogą natomiast odbywać się podczas przedmiotu – praktyczne użytkowanie zasobów leśnych). Grupy kursantów będą uzależnione od ilości osób przystępujących do szkolenia i zostaną ustalone przed rozpoczęciem kursu. Kurs zostanie przeprowadzony w terminie od 16 września 2020 roku do 15 czerwca 2021 roku. Program kursu musi być zgodny z przepisami ww. ustawy o kierujących pojazdami oraz z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów Dz. U. z dnia 04 marca 2016r. poz. 280 z poźn. zm., Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami Dz. U. z dnia 25 lutego 2016r. poz. 231 z późn. zm. Kurs prowadzony będzie przez instruktorów posiadających kwalifikacje i uprawnienia zgodne z programem szkolenia. Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny praktyczny pozwalający ocenić nabyte przez uczestników kursu umiejętności. Wykonawca w cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia np. wydania dokumentów potwierdzających zdobyte umiejętności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80411200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - formularz ofertowy na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, - dokument potwierdzający uprawnienia osoby (osób) do złożenia oferty, w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów, - Wykonawca w terminie 3 dnia od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – załącznik nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. - Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu: Dokumenty potwierdzające dysponowanie osobami pełniącymi funkcje szkoleniowe w zakresie wykonywania czynności egzaminatora kursu na prawo jazdy kat. T, posiadającymi uprawnienia w ww. specjalności zgodnie z zapisami art. 58 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami, czyli potwierdzone za zgodność kopii z oryginałem zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego na egzaminatora danej kategorii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach