Przetargi.pl
Transport odpadów dla Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Inowrocławiu.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. KS. P. Wawrzyniaka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 523564300 , fax. +48 523564305
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. KS. P. Wawrzyniaka 33
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48 523564300, fax. +48 523564305
  REGON: 09158115000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkimino.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport odpadów dla Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Inowrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje transport odpadów o kodzie 19 05 03 kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania) do 31 grudnia 2020 r. od momentu podpisania umowy samochodami z ruchomą podłogą na składowisko odpadów do m. Mikstat Pustkowie, gm. Mikstat, powiat ostrzeszowski, woj. wielkopolskie. Maksymalna ilość transportów odpadów 16 w tygodniu od poniedziałku do piątku. Minimalnie 3 dziennie. Zamawiający przewiduje 300 kursów. Szczegółowy opis znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90512000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający wymaga złożenia aktualnej decyzji w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 05 03 wydanej przez odpowiedni organ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach