Przetargi.pl
Serwis pogwarancyjny urządzeń i instalacji technicznych (napędy drzwi automatycznych i bram podnoszonych)

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 262 100 , fax. 523 262 101
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego
  ul. Chodkiewicza 44
  85-667 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 262 100, fax. 523 262 101
  REGON: 89894800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsd.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwis pogwarancyjny urządzeń i instalacji technicznych (napędy drzwi automatycznych i bram podnoszonych)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej urządzeń i instalacji technicznych w zakresie: Napędy drzwi automatycznych i bram podnoszonych, Szczegółowy zakres i sposób wykonywania usługi: NAPĘDY DRZWI AUTOMATYCZNYCH I BRAM PODNOSZONYCH  Sprawdzenie i konserwacja segmentów bram podnoszonych – stan połączeń przegubowych,  Sprawdzenie stanu mocowania i łożyskowania rolek – w razie potrzeby wymiana,  Sprawdzenie poprawności działania zamków ryglujących,  Sprawdzenie stanu zużycia uszczelek – w razie potrzeby wymiana,  Sprawdzenie wału napędowego,  Zabezpieczenie w przypadku pęknięcia sprężyn – sprawdzić stan techniczny – wymiana sprężyny,  Kontrola i konserwacja bębnów – osadzenie klinów, dokręcenie śrub blokujących,  Sprawdzenie stanu technicznego lin i kółek pośrednich – w razie konieczności wymiana,  Sprawdzenie zamocowania napędu – regulacja wyłączników krańcowych,  Ocena stanu przewodów i połączeń elektrycznych,  Sprawdzenie mechanizmu awaryjnego zaryglowania,  Sprawdzenie poprawnego działania mikrowyłączników,  Sprawdzenie poprawności działania fotokomórek,  Sprawdzenie poprawności działania sygnalizacji świetlnej,  Sprawdzenie napędów drzwi,  Sprawdzenie rolek w napędzie drzwi – w razie zużycia wymiana,  Sprawdzenie pasków napędowych,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 2.1 Sytuacji ekonomiczno- finansowej: Warunek zostanie spełniony jeżeli:  Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w zakresie: Napędy drzwi automatycznych i bram podnoszonych, suma gwarancyjna polisy OC minimum 123.000,00 zł 2.2 Zdolności technicznej lub zawodowej Warunek zostanie spełniony jeżeli: - Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) realizował lub realizuje co najmniej 1 usługę serwisu pogwarancyjnego urządzeń i instalacji technicznych zgodnej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach