Przetargi.pl
Dostawa zestawu regulatorów i przepływomierzy gazowych

Instytut Energetyki Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 01-330 Warszawa, ul. Mory 8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 3451200 , fax. 22 8366363
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Energetyki Instytut Badawczy
  ul. Mory 8 8
  01-330 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3451200, fax. 22 8366363
  REGON: 00002058600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ien.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawu regulatorów i przepływomierzy gazowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa zestawu regulatorów i przepływomierzy gazowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik A do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384211106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ien.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach