Przetargi.pl
Dostawa systemu pomiaru przepływu objętościowego powietrza

Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 02-256 Warszawa, al. Krakowska 110/114
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8460011 , fax. 022 8466567
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Lotnictwa
  al. Krakowska 110/114
  02-256 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8460011, fax. 022 8466567
  REGON: 00003737400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa systemu pomiaru przepływu objętościowego powietrza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego, wolnego od wad systemu pomiaru przepływu (wydatku) objętościowego powietrza w rurociągu znajdującym się na terenie Instytutu Lotnictwa, zwanego dalej systemem lub urządzeniem, oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego. 2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego mieszcząca się w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384211106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 196 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium wynosi: 3 000 PLN (trzy tysiące złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ilot.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach