Przetargi.pl
Ochrona fizyczna całodobowa, stacjonarna mienia i nieruchomości w obiektach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej: Zadanie nr 1: Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Nowym Dworze Mazowieckim ul. gen. W. Thommee. Zadanie nr 2: Przeciwpożarowa Baza Leśna w Zamczysku Nowym, gm. Leoncin.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej ogłasza przetarg

 • Adres: 01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5617624 , fax. 022 8330724
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Służby Pożarniczej
  ul. Słowackiego 52/54 52/54
  01-629 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5617624, fax. 022 8330724
  REGON: 00017341000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgsp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona fizyczna całodobowa, stacjonarna mienia i nieruchomości w obiektach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej: Zadanie nr 1: Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Nowym Dworze Mazowieckim ul. gen. W. Thommee. Zadanie nr 2: Przeciwpożarowa Baza Leśna w Zamczysku Nowym, gm. Leoncin.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ochronie fizycznej, całodobowej, stacjonarnej mienia i nieruchomości w dwóch obiektach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej: Zadanie pierwsze: Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim ul. gen.W.Thommee , nieruchomość o powierzchni 25,9 ha , częściowo zabudowana - na terenie znajduje się 21 budynków, obiekt ogrodzony, oświetlony. Termin realizacji zamówienia od 04.01.2016r. godz.10.00 do dnia 04.01.2018r. do godz.10.00. Zadanie drugie: Przeciwpożarowa Baza Leśna w Zamczysku Nowym , gm. Leoncin , o powierzchni 5,25 ha , zabudowana , ogrodzona. Termin realizacji zamówienia 04.01.2016r. godz.8.00 do 04.01.2018r. do godz.8.00. z wyłączeniem miesięcy : sierpień i wrzesień każdego roku trwania umowy. Zamawiający oświadcza, że powyższe obiekty nie podlegają obowiązkowej ochronie o której mowa w art.5.1. ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.1997 nr 114,poz.740 z póz.zm.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany został w Rozdziale II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oddzielnie na zadanie nr 1 i zadanie nr 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wysokość wadium. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia na każde z zadań oddzielnie wadium w kwocie: ZADANIE Nr 1: 9 000,00 zł, słownie: dziewięć tysięcy złotych ZADANIE Nr 2: 7 000,00 zł, słownie: siedem tysięcy złotych. 2) Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3) Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 4) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, oraz przed wyborem oferty najkorzystniejszej - jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5) Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: nr 44 1030 1508 0000 0008 1630 1904 w BH tytułem: wadium w sprawie PN 22/15 zadanie nr: ..... ............................ (wpisać odpowiedni numer i nazwę zadania którego dotyczy wnoszone wadium) W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej, Wykonawca winien złożyć w ofercie kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym oryginał dokumentu należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z ofertą. W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie tj. terminie złożenia oferty znajduje się na rachunku Zamawiającego. 6) Termin wniesienia wadium. - Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. - Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i w wybranej formie spośród możliwych wyżej wymienionych. 7) Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji grup interwencyjnych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sgsp.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach