Przetargi.pl
Wykonanie remontu dachu budynku Zespołu Szkół im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie przy ul. Chodakowskiej 4

Gmina Miasto Sochaczew ogłasza przetarg

 • Adres: 96-500 Sochaczew, ul. 1-go Maja 16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8622235 w. 347 , fax. 046 862-26-02
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Sochaczew
  ul. 1-go Maja 16 16
  96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie
  tel. 046 8622235 w. 347, fax. 046 862-26-02
  REGON: 75014864400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sochaczew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu dachu budynku Zespołu Szkół im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie przy ul. Chodakowskiej 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót budowlanych przewidzianych w I WARIANCIE (OPCJA): zagospodarowanie placu budowy,demontaż istniejących obróbek blacharskich,demontaż istniejących rynien i rur spustowych,demontaż istniejącej instalacji odgromowej,demontaż wyłazu dachowego,demontaż istniejącego pokrycia dachu z blachy,demontaż istniejącego poszycia dachu z desek drewnianych (50% połaci dachu),demontaż istniejących lukarn dachowych, wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej (35% połaci dachu),wykonania nowej konstrukcji lukarn dachowych, montaż okien na poddaszu, wykonanie wzmocnienia kleszczy dachowych,zabezpieczenie więźby dachowej preparatami ppoż., zabezpieczenie więźby dachowej preparatami przeciw korozji biologicznej,wykonanie nowego poszycia z desek drewnianych gr. 2,50 cm, (50% połaci dachu)montaż nowego wyłazu dachowego z kołnierzem uszczelniającym, wykonania nowego pokrycia dachu (papa podkładowa + dachówka bitumiczna z posypką),wykonania ocieplenia dachu wełną mineralną gr. 16,00 cm, wykonanie zabudowy poddasza z płyt gipsowo - kartonowych,remont kominów murowanych, remont - wymiana kominków stalowych lub z PCV,montaż nowych obróbek blacharskich z blachy stal. ocynkowanej i powlekanej, montaż nowych rynien i rur spustowych z odłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, odtworzenie instalacji odgromowej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów montaż ław i stopni kominiarskich, montaż barierek śniegowych (łapaczy śniegu) wzdłuż okapu dachu, montaż zdjętych na czas prac budowlanych tablic informacyjnych, anten i innych elementów, uporządkowanie terenu wokół budynku i przywrócenie do stanu poprzedniego. Zakres robót budowlanych przewidzianych w II WARIANCIE (OPCJA): zagospodarowanie placu budowy, demontaż istniejących obróbek blacharskich,demontaż istniejących rynien i rur spustowych, demontaż istniejącej instalacji odgromowej, demontaż wyłazu dachowego, demontaż istniejącego pokrycia dachu z blachy, demontaż istniejącego poszycia dachu z desek drewnianych (50% połaci dachu),demontaż istniejących lukarn dachowych,wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej (35% połaci dachu), wykonania nowej konstrukcji lukarn dachowych, montaż okien na poddaszu,wykonanie wzmocnienia kleszczy dachowych, zabezpieczenie więźby dachowej preparatami ppoż.,zabezpieczenie więźby dachowej preparatami przeciw korozji biologicznej,wykonanie nowego poszycia z desek drewnianych gr. 2,50 cm (50% połaci dachu),montaż nowego wyłazu dachowego z kołnierzem uszczelniającym, wykonania nowego pokrycia dachu (papa podkładowa + dachówka bitumiczna z posypką), remont kominów murowanych, remont - wymiana kominków stalowych lub z PCV, montaż nowych obróbek blacharskich z blachy stal. ocynkowanej i powlekanej,montaż nowych rynien i rur spustowych z podłączeniem do istniejącej kanalizacji,deszczowej,odtworzenie instalacji odgromowej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów,montaż ław i stopni kominiarskich,montaż barierek śniegowych (łapaczy śniegu) wzdłuż okapu dachu, montaż zdjętych na czas prac budowlanych tablic informacyjnych, anten i innych elementów,uporządkowanie terenu wokół budynku i przywrócenie do stanu poprzedniego. Rozdzielanie zamówienia na dwie różne opcje nie stanowi dopuszczalności składania ofert wariantowych w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10 000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sochaczew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach