Przetargi.pl
Dostawa zestawów do prowadzenia wewnątrznaczyniowej termoregulacji aparatem Thermogard XP producenta: ZOLL; nr sprawy: ZP/N/43/15

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Dekerta 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7331222, 7331173 , fax. 95 7331222, 7331173
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o.
  ul. Dekerta 1 1
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 7331222, 7331173, fax. 95 7331222, 7331173
  REGON: 21122838100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.gorzow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawów do prowadzenia wewnątrznaczyniowej termoregulacji aparatem Thermogard XP producenta: ZOLL; nr sprawy: ZP/N/43/15
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa zestawów do prowadzenia u pacjenta wewnątrznaczyniowej termoregulacji kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Thermogard XP producenta: ZOLL (rok produkcji: 2014). 2. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia winien być kompatybilny z w/w urządzeniem. 3. Wykonawca gwarantuje, że używanie przez Zamawiającego zaoferowanego asortymentu nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone oraz żadnych usterek i awarii. 4. Asortyment oraz ilość szacunkową zawarto w dodatku nr 2 do siwz (załącznik nr 1 do oferty), będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: siwz). 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagania graniczne w zakresie parametrów technicznych) przedstawiono w dodatku nr 3 do siwz (załączniku nr 2 do oferty), będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: siwz).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Parametry techniczne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.gorzow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach