Przetargi.pl
Dostawa wyrobów medycznych, niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, w związku z realizacją projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” - rękawiczki jednorazowe medyczne/ochronne.

Województwo Pomorskie ogłasza przetarg

 • Adres: 80-810 Gdańsk, Okopowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 261 555 , fax. (58)3268557
 • Data zamieszczenia: 2021-06-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Pomorskie
  Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 261 555, fax. (58)3268557
  REGON: 19167483600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.pomorskie.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów medycznych, niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, w związku z realizacją projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” - rękawiczki jednorazowe medyczne/ochronne.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych – niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, w związku z realizacją projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: rękawic jednorazowych medycznych/ochronnych. 3. Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu. 4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz wymagania zawarte w przepisach prawnych regulujących wymagania techniczne, wytwarzanie oraz obrót towarami, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia. Oświadczenia i dokumenty, jakich będzie żądał przed udzieleniem zamówienia Zamawiający od wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona: 1) karta techniczna oferowanych rękawic wystawionej przez producenta i potwierdzającej parametry wymagane przez Zamawiającego, o których mowa w załączniku nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu tj. Opisie przedmiotu zamówienia; 2) raport z badań producenta zgodnie z normą EN 455 dot. siły zrywu, poziomu AQL, parametrów grubości rękawiczek; 3) raport z badań na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, przeprowadzonych przez niezależne laboratorium; 4) dokument potwierdzający zgodność z normą EN374; 5) deklaracja lub oświadczenie producenta o możliwości kontaktu rękawic z żywnością; 6) certyfikat lub inny dokument wystawiony przez producenta potwierdzający, że zaoferowane rękawice są wyrobem medycznym spełniającym wymagania normy EN-455-1,-2,-3,-4; Przy czym dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3 5. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby medyczne były dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych odpowiednio w ustawie o wyrobach medycznych. 6. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, zwiększając przedmiot zamówienia do 40% wartości umowy, pod warunkiem, że zaoferowana przez wykonawcę cena jednostkowa nie ulegnie zwiększeniu. Prawo opcji polega na tym, że Zamawiający może zlecić zakup dodatkowych wyrobów medycznych, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. 7. Zasady realizacji przedmiotu umowy objęte prawem opcji dotyczące w szczególności odbioru, wymaganych norm i warunków technicznych, sposobu zapłaty, kar umownych itp. będą takie same jak te, które obowiązują w stosunku do podstawowego zamówienia. 8. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji najpóźniej w terminie do 3 dni, po zawarciu umowy na zamówienie podstawowe. 9. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, to zamówione w ramach opcji wyroby medyczne muszą być dostarczone najpóźniej w terminie do 8 dni od dnia zawarcia umowy. 10. Dodatkowo Zamawiający informuje, że: 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 3) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu. 4) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18424300-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach