Przetargi.pl
Dostawa rękawiczek diagnostycznych

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała Wiesława Łasińskiego w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-305 Gdańsk, ul. Polanki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 526 407
 • Data zamieszczenia: 2019-03-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała Wiesława Łasińskiego w Gdańsku
  ul. Polanki 117
  80-305 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 585 526 407
  REGON: 19059495700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.7szmw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa rękawiczek diagnostycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek chirurgicznych i diagnostycznych (4/2019). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości wyszczególnione zostały w załączniku nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18424300-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Złożone oświadczenie (zał. nr 2a do SIWZ). Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie dołączonych do oferty oświadczeń.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Umowa spółki cywilnej (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), jeśli składającym ofertę jest spółka cywilna. 3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy (minimum 2; należy załączyć referencje) te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 4) Oświadczenie (zał. nr 4 do SIWZ) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji o których mowa w art. 86, ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5) Poświadczona przez wykonawcę kserokopia polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min.: 100.000,00 PLN 6) Oświadczenie podmiotów występujących wspólnie, w którym Wykonawcy zobowiązują się do m. in.: a) solidarnej odpowiedzialności wszystkich podmiotów w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, b) nie rozwiązywania umowy przez któregokolwiek z Wykonawców, przed wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy, c) niedokonywania zmian w umowie bez zgody Zamawiających, d) przedstawienia podziału usług/dostaw wykonywanych przez poszczególnych Wykonawców, kwestie dotyczące podwykonawstwa są regulowane przez Ustawę Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 143a-d Pzp. 7) W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane dokumenty należy złożyć na zasadach określonych w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817) tj. a. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji w właściwego organu - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c. jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii (nie dotyczy oświadczeń). Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać okazania oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, jeżeli przedstawiona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach