Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa rękawic medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 83-300 Kartuzy, Floriana Ceynowy
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 854 800, , fax. 586 854 840
 • Data zamieszczenia: 2020-07-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o. o.
  Floriana Ceynowy 7
  83-300 Kartuzy, woj. pomorskie
  tel. 586 854 800, , fax. 586 854 840
  REGON: 22063828700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.pczkartuzy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa rękawic medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach. 2. Zamówienie obejmuje swoim zakresem sprzedaż, załadunek, transport oraz doręczenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawarto w Załączniku nr 2 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować towary będące przedmiotem dostaw: 1) jako fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie jakościowym, wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych, w opakowaniach producenta wraz z wszelkimi ulotkami dołączanymi przez producenta, 2) dopuszczone do obrotu i na rynek Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem polskim – wyrób posiada nazwę handlową zgodną z nazwą zawartą w deklaracji zgodności ze znakiem CE,, 3) dopuszczone do stosowania w podmiotach leczniczych, 4) posiadające wymagane świadectwa, atesty, certyfikaty, 5) posiadające termin przydatności do użycia oferowanych towarów nie krótszy niż 2/3 termin przydatności do użycia wskazanego przez producenta. 5. Oferowane rękawice medyczne muszą być dopuszczone do obrotu na rynek polski. Zamawiający wymaga, aby wszystkie rękawice medyczne miały oznakowania i instrukcje użytkowania, zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych. 6. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że zaoferowany produkt spełnia postawione przez Zamawiającego warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 7. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ich transport do Apteki Zamawiającego oraz rozładunek. 8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 9. Respektując zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych w kwestii dotyczącej zasad opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający oświadcza, że w przypadku wskazania w dokumentach stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów, pochodzenia elementu, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, przytoczona nazwa określa jedynie przykładowy element przedmiotu zamówienia o minimalnych wymaganiach. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego elementu przedmiotu zamówienia. Zaoferowany element przedmiotu zamówienia musi spełniać: 1) min. parametry techniczno-użytkowe określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub, 2) obowiązujące wymagania określone w dokumentach, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 Pzp, jeżeli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia odnoszono się do tych dokumentów. 10. Ilość poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia jest wyłącznie szacunkowa i Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu niezrealizowania podanych szacunkowych ilości oraz rodzaju towaru. 11. Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy oraz kosztorysowy charakter rozliczenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do: a) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości niniejszej umowy maksymalnie o 30%, b) zmiany ilości w zamawianego towaru w zakresie poszczególnych pozycji towaru w granicach nie większych niż 25% różnicy dla każdej z pozycji zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego wynikającymi z rodzaju i ilości świadczonych usług medycznych, tj. Zamawiający będzie uprawniony do zwiększania lub zmniejszenia ilości zamawianego towaru przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnie z Formularzem Asortymentowo-Cenowym w granicach maksymalnej wartości brutto Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18424300-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca składa Ofertę w formie określonej przez Załącznik Nr 1 do SIWZ. Do oferty każdy Wykonawca obowiązany jest dołączyć następujące dokumenty: 1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ), z następującym zastrzeżeniem: a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w oświadczeniu, c) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w w/w oświadczeniu. 2) kalkulację ceny oferty zamówienia (formularz asortymentowo – cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ), 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunku prawnego, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia - jeśli dotyczy, 4) pełnomocnictwo – jeśli uprawienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach