Przetargi.pl
DOSTAWA WYPOSAŻENIA LABORATORIUM ERGONOMII I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRACY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Politechnika Częstochowska ogłasza przetarg

 • Adres: 42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3250415 , fax. 034 3250415
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Częstochowska
  ul. Dąbrowskiego 69 69
  42-201 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 034 3250415, fax. 034 3250415
  REGON: 00000164300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA WYPOSAŻENIA LABORATORIUM ERGONOMII I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRACY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA WYPOSAŻENIA LABORATORIUM ERGONOMII I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRACY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ, w tym: Zadanie nr 1: Anemometr Zadanie nr 2: Miernik natężenia pola magnetycznego Zadanie nr 3: Miernik wydatku energetycznego Zadanie nr 4: Ciśnieniomierz Zadanie nr 5: Miernik pola magnetycznego Zadanie nr 6: Sonometr Zadanie nr 7: Fantom
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 383000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22. ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223/2007 poz. 1655 z póź. zm.). 2. Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia. W przypadku gdy Wykonawca nie załączy do oferty wszystkich dokumentów i oświadczeń, bądź ich treść nie będzie potwierdzała spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 u. p. z. p.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca do oferty winien załączyć następujące dokumenty: 1.1. Oświadczenie z art. 22 ust.1 p.z.p. W przypadku, gdy dla realizacji zamówienia Wykonawca nie dysponuje samodzielnie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest złożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.3. Na potwierdzenie warunku szczegółowego - wykaz zrealizowanych zamówień wraz z podaniem szczegółowego opisu zrealizowanych dostaw, wartości, daty i miejsca wykonania. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. (Dz. U. nr 87 poz. 606 z dn. 24 maja 2006 r.) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 3. W celu potwierdzenia, że oferowana przez Wykonawcę dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Zamawiający żąda specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.pcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach