Przetargi.pl
Wykonanie usługi badawczej pn. Przeprowadzenie badań rozpoznawczych w zakresie karbonylowania oksiranów jako metody otrzymywania monomerów laktonowych z gazu syntezowego - dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie Skłodowskiej 34

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 41-819 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 271 60 77 , fax. 0-32 271 29 69
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
  ul. M. Curie-Skłodowskiej 34 34
  41-819 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 0-32 271 60 77, fax. 0-32 271 29 69
  REGON: 00056466500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Naukowo-badawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi badawczej pn. Przeprowadzenie badań rozpoznawczych w zakresie karbonylowania oksiranów jako metody otrzymywania monomerów laktonowych z gazu syntezowego - dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie Skłodowskiej 34
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej pn. Przeprowadzenie badań rozpoznawczych w zakresie karbonylowania oksiranów jako metody otrzymywania monomerów laktonowych z gazu syntezowego - polegające na wykonaniu następujących prac: - zakres badań: Przeprowadzenie badań rozpoznawczych nad otrzymywaniem monomerów b-laktonowych, głównie b-butyrolaktonu, stosując jako metodę syntezy enancjoselektywne karbonylownie oksiranów, w którym wyjściowy substrat stanowić będzie mieszanina racemiczna, a produkt będzie wzbogacony w enancjomer S. Reakcja syntezy zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem odpowiednich cyklicznych tlenków, tlenku węgla oraz katalizatorów, w tym katalizatorów stereo selektywnych, dobranych przez zleceniobiorcę . Obok badań rozpoznawczych należy także przeprowadzić prace w kierunku powiększenia skali syntezy do poziomu 500g. Przewiduje się również rozszerzenie badań na inne b-laktony zawierające jako podstawniki łańcuchy boczne o różnej długości w pozycji b-, korzystnie zawierające ugrupowania eterowe, w celu zastosowania do syntezy funkcjonalizowanych kopolimerów na drodze reakcji polimeryzacji anionowej z otwarciem pierścienia. - Szacunkowa liczba próbek laktonów 5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 731100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: warunków: a) Wykonawca spełnia warunki określone przepisami art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden podmiot lub oba podmioty łącznie); b) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 Ustawy (W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - ww. warunek muszą spełniać wszystkie podmioty). c) Wykonawca posiada zespół specjalistów o udokumentowanym doświadczeniu w pełni przygotowany do wykonania zamówienia w ramach przetargu zadania. lub posiada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonania zamówienia; (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden podmiot lub oba podmioty łącznie); d) Wykonawca dysponuje specjalistycznym laboratorium oraz sprzętem laboratoryjnym do prowadzenia kompleksowych badań procesu karbonylowania oksiranów lub posiada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego do wykonania zamówienia; (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden podmiot lub oba podmioty łącznie); e) Wykonawca powinien podać Listę publikacji naukowych (co najmniej 2 pozycje) związanych z tematem zamówienia lub Listę zrealizowanych prac badawczych (co najmniej 2 zamówienia) z zakresu tematu zamówienia (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden podmiot lub oba podmioty łącznie);. Opis sposobu oceny: spełnia/nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik do Formularza Ofertowego) 2) dokumenty: a) kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub w przypadku uczelni i jednostek naukowo-badawczych - statut działalności (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot); b) W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć stosowne umowy regulujące współpracę podmiotów (osób) występujących wspólnie. c) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. d) zaakceptowany (podpisany) wzór umowy; e) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy; f) wykaz aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego - zgodnie z załącznikiem nr 4; g) skład zespołu badawczego przewidzianego do realizacji zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 4; h) Listę publikacje naukowych (co najmniej 2 pozycje) związane z tematem zamówienia lub Listę zrealizowanych prac badawczych (co najmniej 2 zamówienia) z zakresu tematu zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 3. Uwaga: W przypadku przedstawienia kopii dokumentów wymagane jest poświadczenie zgodności z oryginałem, podpisane przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 4) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5) Powyższe dokumenty o których mowa w punkcie 3) i 4) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) Dokumenty, sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: : www.cmpw-pan.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach