Przetargi.pl
Wykonanie przebudowy ulicy Generała Andersa w Wilamowicach

Urząd Gminy Wilamowice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (033) 845 74 12 , fax. (033) 845 74 11
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Wilamowice
  ul. Rynek 1 1
  43-330 Wilamowice, woj. śląskie
  tel. (033) 845 74 12, fax. (033) 845 74 11
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilamowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przebudowy ulicy Generała Andersa w Wilamowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przebudowy ulicy Generała Andersa w Wilamowicach. Wartość zamówienia wynosi: 527.225,74 złotych netto ( według kosztorysu inwestorskiego ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Złożona oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000 złotych ( słownie: dziesięć tysięcy złotych ).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3, oraz art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 20 listopada 2007r. Nr 223, poz. 1655 ), a ponadto: a) Wykonają cały zakres zamówienia do 30.11.2009r. b) udzielą co najmniej 3 - letniej gwarancji na całość wykonanych prac, c) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzą działalność przez okres nie krótszy niż 3 lata tożsamą z niniejszym, zamówieniem, d) Posiadają kadrę kierowniczą ( przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ) niezbędną do wykonania zadania, w specjalności drogowej e) posiadają sprzęt ( własny lub dzierżawiony ) niezbędny do wykonania w terminie prac objętych niniejszym postępowaniem przetargowym zgodnie z zestawieniem kosztorysowym. f) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę minimum 500.000 złotych ( słownie: pięćset tysięcy złotych ). g) w ciągu ostatnich pięciu latach wykonali co najmniej 2 roboty o podobnym zakresie ( roboty podobne - tzn. roboty drogowe, z których każda będzie o wartości nie mniejszej niż 500.000 złotych ), co potwierdzą referencjami.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: a) Formularz oferty - załącznik nr 1, b) Dowód wpłaty wadium, c) Aktualny wypis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, że Oferent prowadzi działalność gospodarczą o profilu objętym niniejszym zamówieniem wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy składający ofertę są wspólnikami spółki cywilnej do oferty należy dołączyć kserokopię umowy spółki. d) Pełnomocnictwo/upoważnienie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy ( w przypadku złożenia oferty przez dwa lub kilka podmiotów w formie konsorcjum ). e) Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . f) Aktualne zaświadczenie z ZUS-u o płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. g) Aktualne zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . h) Dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej wraz z podaniem kwoty ubezpieczenia ( minimum 500.000 złotych ). i) Informacja o kadrze kierowniczej przewidzianej do wykonania przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 ( wraz z kserokopiami stosownych uprawnień i zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego ). j) Wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia - zał. nr 3. k) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia - zał. nr 4. l) Referencje zawierające: nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres budowy, podstawowe dane charakteryzujące wykonane roboty (zakres i wartość robót ), termin rozpoczęcia i zakończenia robót i ich wartość wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością. m) Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami zamówienia i przyjęciu ich bez zastrzeżeń - załącznik nr 5, n) Akceptowany projekt umowy - zał. nr 6. o) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do specyfikacji przedmiaru robót.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wilamowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach