Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia laboratoriów dydaktycznych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu ogłasza przetarg

 • Adres: 78-600 Wałcz, Wojska Polskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 672 500 187 , fax. 672 500 187
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
  Wojska Polskiego 99
  78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 672 500 187, fax. 672 500 187
  REGON: 33144771000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pwsz.eu/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia laboratoriów dydaktycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyposażenia laboratoriów dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu. 2. Zamawiający podzielił zamówienie na 47, następujących części: 1) spektrometr przenośny; 2) przecinarka metalograficzna; 3) generator kart kanban; 4) generator wykresów Yamazumi; 5) gra standaryzacja; 6) gra łańcuch dostaw; 7) gra logistyka – magazyn; 8) gra kanban; 9) gra TPM; 10) gra komunikacyjna; 11) gra współpraca; 12) wirtualna fabryka; 13) wdrożenie oprogramowania klasy ERP i integracja z programem CAD; 14) stacje robocze do CAD/CAM z monitorami szt. 10; 15) wyposażenie sali Laboratorium Symulacji Sterowania Maszynami w krzesła i stoliki; 16) budowa systemu przywoławczy Andon; 17) oprogramowanie pozwalające na kontrolowanie i sterowanie linią produkcyjną z wizualizacją na komputerze SYMULATOR MIKROFABRYKI I LINII PRODUKCYJNEJ; 18) żel sprzęgający UT w proszku; 19) lusterka inspekcyjne; 20) wideoendoskop; 21) jarzmo magnetyczne; 22) miernik natężenia pola magnetycznego; 23) miernik (2 w 1) natężenia światła UV oraz białego (luksomierz); 24) lampa UV czerwona; 25) wzorzec nr 1 zgodnie z EN 9934-2; 26) test Bertholda z certyfikatem; 27) gaussometr 20-0-20 miernik pozostałości pola magnetycznego z certyfikatem; 28) wzorzec nr 1 zgodnie z EN ISO 3452-3 (do PT); 29) wzorzec nr 2 zgodnie z EN ISO 3452-3 (do PT); 30) zawiesina czarna – Spray 500 ml; 31) podkład biały – Spray 500 ml; 32) zmywacz podkładu białego - Spray 500 ml; 33) zawiesina fluorescencyjna - Spray 500ml; 34) penetrant czerwony - Spray 500 ml; 35) wywoływacz penetranta - Spray 500 ml; 36) zmywacz powierzchni - Spray 500 ml; 37) normy polskie; 38) szafa do laboratorium; 39) szafa warsztatowa na narzędzia; 40) stół warsztatowy; 41) ławka szkolna 2 osobowa; 42) krzesła; 43) biurko i krzesło dla wykładowcy; 44) laboratorium IT; 45) urządzenia i oprogramowanie do informatyki śledczej; 46) urządzenie wraz z oprogramowaniem do analizy zawartości dysków twardych urządzeń mobilnych; 47) platforma edukacyjna ofensywnego bezpieczeństwa. 3. Ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.8. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego – Inwestycje w Infrastrukturę Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, w związku z czym wykonawca powinien zamieszczać na dokumentach, które przygotowuje w związku z wykonywaniem zamówienia, informacje o udziale środków Unii Europejskiej i budżetu państwa we współfinansowaniu przedmiotu zamówienia oraz logotypy, które zostaną udostępnione wykonawcy przez zamawiającego niezwłocznie po udzieleniu zamówienia. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Zakres zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz kalkulacyjny). Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 4 do SIWZ (wzór umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38433000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach