Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia do pracowni programowania i robotyki w ramach programu Laboratoria Przyszłości

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W KIEŁCZOWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 55-093 Kiełczów, ul. Szkolna 3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W KIEŁCZOWIE
  ul. Szkolna 3
  55-093 Kiełczów, woj. dolnośląskie
  REGON: 001181587
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia do pracowni programowania i robotyki w ramach programu Laboratoria Przyszłości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni programowania i robotyki (zwanych także łącznie asortymentem) o parametrach opisanych w Załączniku nr 1 do zaproszenia.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:1) dostawę sprzętu oraz urządzeń,2) wniesienie, ustawienie, zainstalowanie i uruchomienie, 3) dostarczenie instrukcji obsługi sprzętu oraz urządzeń (w języku polskim), 4) przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu i urządzeń.3. Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne, sprzęt, urządzenia muszą być pierwszego gatunku, fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich oraz wad, a oprogramowania oryginalne.4. Korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.5. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej, tj. dostępnej na etapie realizacji zamówienia. Jeżeli oprogramowania będzie wymagało instalacji, to Wykonawca jest zobowiązany dokonać tej instalacji, w tym na urządzeniach Zamawiającego nie stanowiących przedmiotu zamówienia (np. na komputerach stacjonarnych lub przenośnych Zamawiającego).6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko oraz dokona jego rozładunku i wniesienia w siedzibie Zamawiającego do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz dokona montażu, konfiguracji i szkolenia. Opakowanie sprzętu musi gwarantować jego bezpieczny transport i składowanie oraz zabezpieczać przed uszkodzeniem.7. Oferowany asortyment musi posiadać odpowiednie certyfikaty lub inne równoważne dokumenty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami, certyfikaty lub inne równoważne dokumenty bezpieczeństwa oraz certyfikacje (rekomendacje) zatwierdzone przez MEN (jeżeli takie dokumenty dla tego asortymentu są wymagane).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31710000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach