Przetargi.pl
Dostawa sprzętu, narzędzi TIK, programów multimedialnych, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych oraz sprzętu specjalistycznego wraz z usługą szkoleniową w ramach projektu „Rozwój edukacji w Gminie Kotla”

Gmina Kotla ogłasza przetarg

 • Adres: 67-240 Kotla, ul. Głogowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 318 361 , fax. 768 318 308
 • Data zamieszczenia: 2019-10-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kotla
  ul. Głogowska 93
  67-240 Kotla, woj. dolnośląskie
  tel. 768 318 361, fax. 768 318 308
  REGON: 39064735700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kotla.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu, narzędzi TIK, programów multimedialnych, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych oraz sprzętu specjalistycznego wraz z usługą szkoleniową w ramach projektu „Rozwój edukacji w Gminie Kotla”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa sprzętu, narzędzi TIK, programów multimedialnych, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych oraz sprzętu specjalistycznego wraz z usługą szkoleniową w ramach projektu „Rozwój edukacji w Gminie Kotla” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 4.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia artykułów zgodnie z wykazem stanowiącym: Załącznik nr 1.I: Część I zamówienia – dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych Załącznik nr 1.II: Część II zamówienia – dostawa sprzętu, narzędzi TIK i programów multimedialnych Załącznik nr 1.III: Część III zamówienia – dostawa sprzętu specjalistycznego wraz z usługą szkoleniową Jeżeli w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca, itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w Ustawie, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one wykonanie zamówienia w zgodzie z treścią SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, na Wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów, stwierdzających, że proponowane materiały, dostawy i technologia zamienne spełniają (nie są gorsze) warunki/parametry techniczne i użytkowe zawarte w dokumentacji postępowania. Obowiązek udowodnienia równoważności powiązań technicznych i użytkowych leży wyłącznie po stronie Wykonawcy. We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed standardami producenta. WAŻNE : W przypadku wskazania w zapisach SIWZ nazw własnych, typów, modeli, symboli itp., należy zapisy te rozumieć jako zapis o produkcie wzorcowym, wszędzie należy rozumieć, iż Zamawiający dodaje tam wyraz „lub równoważny”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31710000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania kompetencji i uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy wykażą się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów zgodnie z art. 22a. ust 1 ustawy Pzp, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. Warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy ci powinni spełniać łącznie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach