Przetargi.pl
Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych z wykonaniem instalacji elektrycznej w budynku Delegatury w Jeleniej Górze

Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 50-525 Wrocław, Joannitów 6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki
  Joannitów 6
  50-525 Wrocław, woj. dolnośląskie
  REGON: 01581798500025
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-wroclaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych z wykonaniem instalacji elektrycznej w budynku Delegatury w Jeleniej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych z wykonaniem instalacji elektrycznej w budynku Delegatury w Jeleniej Górze i obejmuje: 1) 23 szt. jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych (6 kasetowych i 17 ściennych)2) 1 szt. agregatu chłodniczego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39717200-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 4.000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych).2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:2.1 w pieniądzu;2.2 gwarancjach bankowych;2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych;2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: BGK O/Wrocław 92 1130 1033 0018 7969 3720 0003.4. Jako termin wniesienia wadium pieniężnego uznaje się termin zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Termin wniesienia wadium upływa do terminu składania ofert.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:5.1 musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP, bez potwierdzania tych okoliczności;5.2 z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;5.3 powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;5.4 termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5.5 w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;5.6 beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu (50-525) przy ul. Joannitów 6;5.7 musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.6. W przypadku wniesienia wadium w formie:6.1 pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;6.2 poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.7. Wadium w formie niepieniężnej (gwarancje, poręczenia) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert poprzez złożenie Zamawiającemu oryginału stosownego dokumentu wadialnego wystawionego przez Gwaranta / Poręczyciela – w postaci elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do jego wystawienia w imieniu Gwaranta / Ubezpieczyciela – przekazanego Zamawiającemu zgodnie z zapisami SWZ. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIUM DO POSTĘPOWANIA WAG.261.3.7.2022………. (nazwa Wykonawcy)8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona.9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach