Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach.

Gmina Nowosolna ogłasza przetarg

 • Adres: 92-703 Łódź, Rynek Nowosolna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48426484108 , fax. +48426484119
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowosolna
  Rynek Nowosolna 1
  92-703 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48426484108, fax. +48426484119
  REGON: 472057780
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminanowosolna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach”. 3.2. Opis wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w arkuszu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 3.3. Złożenie oferty na przedmiot zamówienia nie spełniający wszystkich parametrów lub posiadający parametry gorsze niż zapisane w załączniku nr 2 skutkować będzie odrzuceniem oferty. 3.4. Pod pojęciem dostawa należy rozumieć dostarczenie fabrycznie nowego wyposażenia (nieużywanego) do jednostki organizacyjnej Zamawiającego tj. Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach (koszt transportu wraz z ubezpieczeniem wliczony jest w cenę oferty), a także wniesienie, ustawienie i montaż według wskazanego schematu, instalację, sprawdzenie poprawności działania i jeśli to konieczne wstępne szkolenie z zakresu obsługi. 3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia. Ofertą równoważną jest zaoferowanie przedmiotu o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ (arkusz asortymentowo-cenowy). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółową specyfikację (wypełniając załącznik nr 2 do SIWZ - arkusz asortymentowo-cenowy), z której w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 3.7. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. 3.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3.9. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 3.10. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 3.11. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.12. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. 3.13. Zamawiający dopuszcza minimalny termin płatności faktury - 20 dni od momentu podpisania protokołu zdawczo–odbiorczego i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Złożenie oferty z terminem płatności mniejszym niż 20 dni spowoduje zgodnie z art. 89 ust. 1 punkt 2 ustawy PZP odrzucenie oferty. 3.13. Zamawiający, działając zgodnie z art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39160000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na postawie art.25 ust.1 pkt. 24 ustawy Wykonawca , zgodnie z art. 25 ust. 11 , w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. „Wzór oświadczenia“ zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej, na której była zamieszczona SIWZ z załącznikami, wraz z informacją z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Ilekroć mowa o grupie kapitałowej – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach