Przetargi.pl
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOSCI ZAMAWIAJĄCEGO - GMINY NOWOSOLNA

Gmina Nowosolna ogłasza przetarg

 • Adres: 92-703 Łódź, Rynek Nowosolna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48426484108 , fax. +48426484119
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowosolna
  Rynek Nowosolna 1
  92-703 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48426484108, fax. +48426484119
  REGON: 472057780
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminanowosolna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOSCI ZAMAWIAJĄCEGO - GMINY NOWOSOLNA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma imienna i bezimienna), ubezpieczeń komunikacyjnych w następujących jednostkach organizacyjnych: LP Jednostka Adres Regon Ilość osób zatrudnionych 1 Urząd Gminy Nowosolna Ul. Rynek Nowosolna 1 92-703 Łódź 000545863 30 2 Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Skoszewach Starych Stare Skoszewy nr 19 92-701 Łódź 001157867 37 3 Gimnazjum im. Władysława St. Reymonta w Wiączynie Dolnym Wiączyń Dolny Nr 18 92-701 Łódź 472238581 24 4 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach Lipiny Nr 14 92-701 Łódź 001157873 42 5 Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna Ul. Rynek Nowosolna 1 92-703 Łódź 470197121 8 6 Gminna Biblioteka Publiczna w Nowosolnej Ul. Rynek Nowosolna 1 92-703 Łódź 470868770 3 7 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna Ul. Rynek Nowosolna 1 92-703 Łódź 470530998 6 8 Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii Plichtów 21 92-701 Łódź 100970400 15 oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych i jednostki pomocnicze Gminy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 4 – Program Ubezpieczenia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom wykonawca zamieszcza taką informację w złożonym przez siebie formularzu ofertowym. Przez powierzenie wykonania części zamówienia należy rozumieć przekazanie podwykonawcy realizacji udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w ramach jednego z elementów zakresu zamówienia. Rzeczoznawca/likwidator szkód wykonujący opinie po szkodzie nie jest w rozumieniu przyjętej definicji traktowany jako podwykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy: 5.1.1 spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt 1 Ustawy, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Wykonawca powinien posiadać zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w dziale II, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity: Dz.U.2018.999 ze zm.), a w przypadku, gdy rozpoczęli oni działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.1996.11.62 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy, Wykonawca przedstawia oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach