Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej - kolumny chirurgiczno-anestezjologiczne o sygn. DZP/02PN/2017

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41800 Zabrze, ul. M. C. Skłodowskiej
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3732308, 3732346 , fax. 032 3732308, 3732346
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
  ul. M. C. Skłodowskiej 10
  41800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 032 3732308, 3732346, fax. 032 3732308, 3732346
  REGON: 27273516200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej - kolumny chirurgiczno-anestezjologiczne o sygn. DZP/02PN/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej - kolumny chirurgiczno-anestezjologiczne o sygn. DZP/02PN/2017 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ – parametry techniczne oraz załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy SIWZ rozdz.III.2. Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców - Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że zobowiązują się do przestrzegania poniższych wymagań: 1) zaoferują sprzęt zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny spełniający wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2015.876 z późn. zm) oraz Dyrektywy 93/42/EEC, posiadający oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności oraz punkty poboru gazów medycznych oznakowane znakiem CE i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN ISO 32 (lub normą do niej równoważną) 2) zaoferują sprzęt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia uszczegółowionym w załączniku Parametry techniczne 3) zaoferują sprzęt kompletny, fabrycznie nowy rok produkcji 2017 4) zaoferują minimalny okres gwarancji 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru Sprzętu. Okres gwarancji będzie poddawany kryterium ocen zgodnie z zapisami rozdz. XXV SIWZ - Kryteria oceny ofert. 5) zapewnią na swój koszt i ryzyko transport sprzętu do siedziby Zamawiającego oraz rozładunek i transport wewnętrzny do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 6) zapewnią dostawę wraz z montażem produktu (sprzętu) w godzinach pomiędzy 11:00-14:00 po uprzednim ustaleniu dnia i zgłoszenia osób dokonujących dostawy i montażu. 7) przeprowadzą instruktaż personelu Szpitala w zakresie obsługi oferowanego sprzętu 8) zaoferują termin płatności 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, 9) podpiszą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, 10) wraz z dostawą sprzętu przedłożą Zamawiającemu Instrukcję obsługi w języku polskim 11) przystąpią do naprawy sprzętu w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili otrzymania faksem lub pocztą elektroniczną zgłoszenia awarii 12) zobowiązują się w trakcie obowiązywania gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego do świadczenia usług serwisowych oraz przeglądu gwarancyjnego przez pracowników serwisu posiadających uprawnienia: elektryczne i gazów medycznych obejmującego m.in.: dojazd pracownika serwisu, usługę, wymianę części wskazanych przez producenta zgodnie z zaleceniami producenta dla oferowanego sprzętu na rzecz Zamawiającego 13) zagwarantują dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty dostawy. 14) zagwarantują serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres minimum 10 lat. 15) zapewnią pracowników serwisu posiadających uprawnienia: elektryczne i gazów medycznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach