Przetargi.pl
Dostawa zastawek aortalnych

Śląskie Centrum Chorób Serca ogłasza przetarg

 • Adres: 41800 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 733 668 , fax. 32 2717654, 3733668
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląskie Centrum Chorób Serca
  ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
  41800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 323 733 668, fax. 32 2717654, 3733668
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zastawek aortalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 5 zastawek wszczepianych z dostępu przez tętnicę udową, podobojczykową lub transaortalnie odpowiadających parametrom umieszczonym w specyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33182220-7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach