Przetargi.pl
„Termomodernizacja, remont oraz przebudowa budynku w Strzyżowicach na Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem i dostosowaniem istniejącego otoczenia do nowej funkcji".

Urząd Gminy w Psarach ogłasza przetarg

 • Adres: 42-512 Psary, ul. Malinowicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 294 49 00 wew. 41 , fax. 32 294 49 01
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Psarach
  ul. Malinowicka 4
  42-512 Psary, woj. śląskie
  tel. 32 294 49 00 wew. 41, fax. 32 294 49 01
  REGON: 53724300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Termomodernizacja, remont oraz przebudowa budynku w Strzyżowicach na Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem i dostosowaniem istniejącego otoczenia do nowej funkcji".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja, remont oraz przebudowa budynku w Strzyżowicach na Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem i dostosowaniem istniejącego otoczenia do nowej funkcji. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wzmocnienie istniejącej konstrukcji dźwigarów kratowych wraz z zabezpieczeniem konstrukcji poprzez malowanie farbami pęczniejącymi do R15, 2) wykonanie konstrukcji żelbetowej widowni, sceny i stropu antresoli wraz z konstrukcją wsporczą, 3) murowanie ścian z pustaków gazobetonowych, 4) całkowity demontaż i montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, bram garażowych, 5) wykonanie okładzin akustycznych wewnętrznych warstwowych sali audytoryjnej, 6) wykonanie konstrukcji wsporczej i montaż sufitu akustycznego, 7) wykonanie tynków ścian i sufitów, powłok malarskich, okładzin ścian, 8) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej, wylewki cementowej sali audytoryjnej, 9) wykonanie posadzki z deski podłogowej, wykładziny dywanowej, z płytek ceramicznych, 10) obniżenie wjazdu do garaży OSP, poprzez usunięcie całej istniejącej posadzki i wykonanie nowej posadzki przemysłowej wraz z wykończeniem posadzką żywiczną, 11) rozebranie istniejącego kanału serwisowego i wykonanie nowego, 12) docieplenie dachu częściowo wełną mineralną częściowo granulatem z wełny mineralnej, 13) pokrycie dachu papą termozgrzewalną, 14) docieplenie elewacji budynku styropianem wraz z nową wyprawą elewacyjną z tynku sylikatowego, obłożenie cokołu płytkami klinkierowymi, 15) montaż nowych rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, 16) dostawa i montaż foteli audytoryjnych, 17) dostawa i montaż elementów oświetlenia scenicznego, nagłaśniającego, ekranu z projektorem, kotary scenicznej, 18) wykonanie przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z białym montażem, 19) wykonanie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania wraz remontem istniejącej kotłowni, 20) wykonanie przebudowy instalacji gazowej, 21) wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej, instalacji oświetleniowej, 22) wykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z montażem centrali wentylacyjnej, 23) wykonanie odwiertów i montaż gruntowej pompy ciepła, 24) montaż ogniw fotowoltaicznych, 25) wykonanie nawierzchni utwardzonych dróg, chodników, miejsc postojowych z kostki brukowej, 26) rozebranie nawierzchni asfaltowej przed garażami i wykonanie nowej, dostosowanej wysokościowo do obniżonego poziomu garażu, 27) wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikami na deszczówkę, 28) wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz z montażem lamp, 3. Wykonawca ponadto będzie zobowiązany do: 1) urządzenia i oznakowania terenu budowy oraz odpowiedniego jego zabezpieczenia i zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń bhp, 2) wykonania robót zabezpieczających i odtworzeniowych, zgodnie z projektem, 3) wykonania wszystkich robót towarzyszących, zgodnych z projektem i prawidłową technologią wykonywania robót, 4) wykonania ewentualnych przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia mediów, 5) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączenia i włączenia energii elektrycznej, 6) wykonania i stosowania w praktyce zapisów projektu organizacji i technologii robót z uwzględnieniem warunków bhp, 7) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z uzgodnieniami z zarządcami dróg, zarządcami sieci i uzbrojenia terenu, 8) jeżeli roboty będą wymagały zapewnienia nadzoru odpowiednich zarządców dróg lub sieci uzbrojenia terenu lub wynikającego z innych uzgodnień to wykonawca taki nadzór zapewni także w przypadku, gdy będzie odpłatny, 9) wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na każde polecenie inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót, 10) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zadania urządzeń lub też istniejących sieci uzbrojenia terenu – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 11) zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających, 12) wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, 13) zapewnienia na budowie uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 14) usuwania na bieżąco z terenu budowy zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 15) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 16) przywrócenia terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do stanu pierwotnego (chyba, że z uzgodnień szczególnych wynika większy zakres odtworzenia), 17) przedsięwzięcia wszelkich środków ostrożności niezbędnych dla zachowania materiałów i części uzyskanych z rozbiórki. Wybrane materiały stanowią własność Zamawiającego. Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć rzeczone materiały i części, do których zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione na transport do 5 km i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę, 18) zapewnienia obsługi geodezyjnej w celu wytyczenia, bieżącej kontroli i inwentaryzacji oraz naniesienia wykonanych elementów na zasoby geodezyjne (inwentaryzacja powykonawcza). Pomiar ma być jednoznaczny z uwzględnieniem i opisaniem wszystkich wykonanych obiektów z wpisanymi numerami działek. 19) Wynikami pomiaru powykonawczego należy uzupełnić zasób mapowy znajdujący się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Będzinie, 20) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, 21) wykonania innych prac, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Pozostałe warunki zamówienia: 1) w trakcie robót Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić materiały do akceptacji inspektorowi nadzoru z ramienia Zamawiającego, na co najmniej 10 dni roboczych przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem, 2) ewentualne materiały budowlane i ich producenci wymienione w przedmiarach robót zostały wskazane przykładowo, dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, 3) przekazania Zamawiającemu kompletu certyfikatów i atestów na materiały i urządzenia oraz instrukcji montażu, kontroli i konserwacji sprzętu, 4)wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu koordynowania prawidłowego przebiegu prac oraz wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 5) Przedmiary robót mają charakter pomocniczy w sporządzeniu oferty i wyliczeniu ceny ryczałtowej. Wykonawca powinien sprawdzić przedmiary z dokumentacją projektową na etapie przygotowania oferty i wycenić wszystkie prace określone w dokumentacji, w tym na rysunkach projektowych. W przypadku wykrycia na etapie przygotowywania oferty niezgodności pomiędzy dokumentacją, a przedmiarami, Wykonawca powinien zwrócić się na piśmie (faksem, drogą elektroniczną) do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie. Wykonawca powinien uwzględnić odpowiedzi Zamawiającego i odpowiednio je wycenić. W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni odpowiedzi Zamawiającego, ponosi ryzyko takiego działania i będzie zobowiązany do wykonania wszystkich prac wynikających z odpowiedzi w ramach ceny ryczałtowej, 6) Szczegółowy zakres robót zostanie ujęty w harmonogramie rzeczowym opracowanym na podstawie dokumentacji projektowej, kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wytycznych Zamawiającego i będzie stanowił załącznik do umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram do akceptacji w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca w trakcie wykonywania robót jest zobowiązany aktualizować harmonogram rzeczowy na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni i przedstawiać go Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga zmiany postanowień umowy w formie aneksu. 7) Wykonawca przedstawi harmonogram płatności ciągu 7 dni od podpisania umowy. Harmonogram powinien uwzględniać, że przedmiot zamówienia jest dofinansowany z dwóch działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W związku z powyższym każda transza płatności będzie musiała być podzielona na trzy faktury częściowe według charakteru wykonanych elementów robót budowlanych na koszty dotyczące Centrum Usług Społecznych, koszty dotyczące termomodernizacji budynku i koszty pozostałe. Tabela w jaki sposób należy dokonać podziału kosztów stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 5. Klauzule społeczne Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. 1. Zamawiający wymaga, aby wszyscy robotnicy budowlani wykonujący roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika Budowy lub Kierowników Robót, przewidziani do relacji zamówienia zatrudnieni byli przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności w zakresie - prac budowlanych, wykończeniowych, montażowych i demontażowych, sieci i instalacji - urządzeń wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, sieci i instalacji - urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, operatora sprzętu, związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym realizowane m.in. przez osoby wskazane w pkt. 1, z wyłączeniem czynności realizowanych przez Kierownika Budowy lub Kierowników robót, wykonywane były przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace. 3. Zamawiający dopuszcza zmiany osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi powyżej, zmiany te nie stanowią zmiany umowy. 4. Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w Umowie – załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych Stosownie do art. 29 ust. 5 Zamawiający informuje, że kwestie związane z dostosowaniem przedmiotu zamówienia dla osób niepełnosprawnych zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej. 7. Rozwiązania równoważne Ilekroć w specyfikacji, umowie, (dokumentacji projektowej) i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji umowie, (dokumentacji projektowej) i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, (dokumentacji projektowej) i innych załącznikach. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) oraz załącznikach do SIWZ, za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Pzp, w tym dokumenty równoważne. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 8. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 1. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złote-go w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania umowy, na warunkach nie gorszych niż w pierwotnej polisie. 3. W przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy do dnia ustalonego przez Strony. 4. Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie jako nienależyte wykonanie umowy i skutkowało będzie obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w Umowie. 9. Gwarancja i rękojmia Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres zgodny z deklaracją w Formularzu Ofertowym, przy czym nie krócej niż na 36 miesięcy i nie dłużej niż na 72 miesiące licząc od daty podpisania protokołu końcowego. Uwaga: 1) Termin gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert. 2) Termin gwarancji jakości należy zadeklarować w pełnych miesiącach od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 3) Określenie terminu gwarancji w Formularzu Ofertowym poniżej wymaganego minimum tj. 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 4) W przypadku deklaracji terminu gwarancji w Formularzu Ofertowym, powyżej określonego maksimum, do porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 72 miesiące, natomiast w treści umowy – zgodnie z deklaracją zawartą w Formularzu Ofertowym. 5) W przypadku gdy Wykonawca nie określi w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji jakości Zamawiający przyjmie gwarancję minimalną tj. 36 miesięcy. 6) Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art.581 par.1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego. 7) Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczna rzeczy na okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego. 8) Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi za wady będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. 9) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji jakości lub rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 10. Warunki płatności: 1. Kwota wynagrodzenia ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy. Płatności częściowe realizowane będą za skończone elementy robót wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wynagrodzenie będzie płatne częściowo, w pięciu transzach: 1) pierwsza faktura częściowa maksymalnie do 20 % wynagrodzenia wykonawcy zgodnie ze stopniem zaawansowania robót, 2) druga faktura częściowa maksymalnie do 40 % wynagrodzenia wykonawcy zgodnie ze stopniem zaawansowania robót, 3) trzecia faktura częściowa maksymalnie do 60 % wynagrodzenia wykonawcy zgodnie ze stopniem zaawansowania robót, 4) czwarta faktura częściowa maksymalnie do 80 % wynagrodzenia wykonawcy zgodnie ze stopniem zaawansowania robót, 5) faktura końcowa, 2. Szczegółowe zasady płatności zostały opisane w Umowie stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. 11. Współfinansowanie ze środków UE Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z dwóch działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W związku z powyższym każda transza płatności będzie musiała być podzielona na trzy faktury częściowe według charakteru wykonanych elementów robót budowlanych na koszty dotyczące Centrum Usług Społecznych, koszty dotyczące termomodernizacji budynku i koszty pozostałe. Tabela w jaki sposób należy dokonać podziału kosztów stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 12. Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w: 1) dokumentacji projektowej 2) przedmiarach 3) pozwolenia na budowę 13. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z: 1) Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2016r., poz. 290), 2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,poz.1650 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu do składania ofert wadium w wysokości 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Będzinie Oddział Psary: nr 44 843800010000025720160003 z dopiskiem „wadium” na przetarg o nazwie: „Termomodernizacja, remont oraz przebudowa budynku w Strzyżowicach na Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem i dostosowaniem istniejącego otoczenia do nowej funkcji.” 4. Dla Zamawiającego dokumentem potwierdzającym dokonania wpłaty wadium jest uznanie kwoty wadium na rachunku Zamawiającego (wpływ środków na rachunek Zamawiającego). Za skuteczność operacji finansowo – bankowych odpowiada Wykonawca. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w formie niepieniężnej (w innych dopuszczalnych formach wymienionych w pkt XIV ust. 2) należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego kancelaria ogólna – parter budynku za potwierdzeniem odbioru w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert. 7. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem: a) gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania z ofertą określony w niniejszej specyfikacji. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. b) Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach