Przetargi.pl
Dostawa warzyw i owoców dla Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Belzacka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 446 466 858, , fax. 446 466 858
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego
  Belzacka 104
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 446 466 858, , fax. 446 466 858
  REGON: 10957640000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp12piotrkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw i owoców dla Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest Dostawa warzyw i owoców dla Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim. 2) Wspólny słownik zamówień ( CPV): 15300000-1 warzywa i owoce 3) Przedmiot zamówienia obejmuje: BANAN - 200 kg BROKUŁ - 100 kg BURAKI - 250 kg CEBULA CZERWONA - 30 kg CEBULA - 270 kg CUKINIA - 70 kg CYTRYNA - 30 kg CZOSNEK - 100 szt. FASOLA BIAŁA - 50 kg GROCH ŁUSKANY - 50 kg GRZYBY SUSZONE - 1 kg JABŁKA - 300 kg KALAFIORY - 80 kg KAPUSTA BIAŁA - 200 kg KAPUSTA CZERWONA - 100 kg KAPUSTA PEKIŃSKA - 150 kg KAPUSTA KISZONA - 350 kg KOPEREK - 500 pęcz MANDARYNKA - 200 kg MARCHEWKA - 800 kg NAC PIETRUSZKI - 400 pęcz. NEKTARYNKA - 200 kg OGÓREK KISZONY - 250 kg OGÓREK ZIELONY - 200 kg PAPRYKA - 60 kg PIECZARKA - 200 kg PIETRUSZKA - 300 kg POMARAŃCZA - 20 kg POMIDORY - 100 kg POR - 200 szt. RZODKIEWKA - 50 szt. SAŁATA LODOWA - 150 szt. SAŁATA MIX - 200 szt. SAŁATA - 100 szt. SELER - 250 kg SELER NACIOWY - 50 kg ŚLIWKA - 100 kg SZCZYPIOREK - 50 pęcz ZIEMNIAKI - 5500 kg 4) Wykonawca gwarantuje, że dostarczone artykuły żywnościowe będą zgodne z obowiązującymi przepisami i przedstawi na żądanie Zamawiającego stosowne dokumenty: a. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych odsprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach zawartość cukrów, sodu/soli oraz tłuszczy w produktach nie powinna przekraczać wartości wykazanych w wyżej wymienionym rozporządzeniu ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1256), b. Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 poz.1541 i 1669) c. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Ray (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności , d. Ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno –spożywczych ( Dz. U. z 2014 r.poz.669) wraz z aktami wykonawczymi; e. Dyrektywami i Rozporządzeniem UE w szczególności Rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie Higieny środków spożywczych (Dz. Urz UE L 139 z 30.04.2004 r.str 1) ;Dz. Urz. UE Polskie Wydanie Specjalne rozdz.1 3,t 34 str.319) f. Rozporządzeniem (WE 178/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 28 stycznia 2002 ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r z poen. zm: Dz. U. UE Polskie Wydanie specjalne rozdz. 15, t6, str. 463 , z poźn. zm.) 5) Artykuły będą dostarczane danego dnia na który jest zamawiany był towar do siedziby Zamawiającego przy ul. Belzackiej 104 w Piotrkowie Trybunalskim, od poniedziałku do piątku – w godz. od 7:00 do 8:00 do magazynu stołówki szkolnej i tam powinny być rozładowane. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecania Wykonawcy zamówień doraźnych, w których dostawa musi nastąpić do 2 godzin od momentu zlecenia dostawy. 6) Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu. Opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu powinny być wykonane z materiałów przystosowanych do kontaktu z żywnością i spełniać wymogi sanitarno - higieniczne, tj. czyste, odpowiednio zabezpieczone przed deszczem i śniegiem. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczonego towaru. 7) Realizacja zamówienia będzie odbywać się na podstawie bieżących zamówień Zamawiającego w formie telefonicznej. 8) Dostawa: a. transportem i na koszt Wykonawcy. b. Dostawa towaru partiami, stosownie do potrzeb i zamówień Zamawiającego. Wszelkie reklamacje dotyczące dostawy Wykonawca zobowiązany jest załatwić w trybie pilnym od zgłoszenia. W przypadku dostarczenia zamówionego towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości czy niedostarczenia towaru, a także niedokonania niezwłocznej jego wymiany na towar właściwy we wskazanym terminie – Zamawiający w ww. okolicznościach ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Wykonawcę. c. Do każdej dostawy Wykonawca dołącza fakturę. d. Opakowania wypożyczone Zamawiającemu nieodpłatnie lub wliczone w cenę towaru. e. Od momentu dostawy towaru do magazynu Zamawiającego, koszty w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia (w tym koszty przechowywania, koszty przetworzenia, koszty wywozu odpadów) są kosztami Zamawiającego, jednakowymi dla wszystkich Wykonawców. 9) Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający informuje, że przy dostawie artykułów będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji a tzn., że podane ilości są wartościami maksymalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. Zamawiający będzie zamawiał artykuły w miarę potrzeb a gwarantowana ilość artykułów to 70% artykułów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia Pozostałą część zamówienia Zamawiający zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach