Przetargi.pl
Dostawa w ramach leasingu operacyjnego nowego pojazdu typu bus

Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg

 • Adres: 34332 Koszarawa, Koszarawa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 338 639 407 , fax. 338 639 373
 • Data zamieszczenia: 2019-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Koszarawa
  Koszarawa 19
  34332 Koszarawa, woj. śląskie
  tel. 338 639 407, fax. 338 639 373
  REGON: 54051200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa w ramach leasingu operacyjnego nowego pojazdu typu bus
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa w ramach leasingu operacyjnego nowego pojazdu typu bus,zgodnie ze szczegółowym Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach