Przetargi.pl
Dostawy mięsa i wędlin

Dom Pomocy Społecznej "Republika" ogłasza przetarg

 • Adres: 41503 Chorzów, ul. Michałkowicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 2459066 , fax. 0-32 2459065
 • Data zamieszczenia: 2019-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej "Republika"
  ul. Michałkowicka 4
  41503 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 0-32 2459066, fax. 0-32 2459065
  REGON: 68654600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsrepublika.bip.chorzów

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy mięsa i wędlin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15113000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach