Przetargi.pl
„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu rozkładarki kołowej do masy bitumicznej dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie”

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, Ul. Komunalna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 625 82 09
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  Ul. Komunalna 31
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 625 82 09
  REGON: 12283026000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk.tarnow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: komunalna sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu rozkładarki kołowej do masy bitumicznej dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa przetargu: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu rozkładarki kołowej do masy bitumicznej dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie” 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” dla dostaw. 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  34920000-2 - Sprzęt drogowy,  34921000-9 - Sprzęt do konserwacji dróg,  34140000-0 - Wysokowydajne pojazdy silnikowe, 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej rozkładarki kołowej do masy bitumicznej o parametrach i wyposażeniu wymienionych poniżej. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) nabycie jednej rozkładarki kołowej do masy bitumicznej spełniającego wymagania (parametry techniczne i jakościowe oraz wyposażenie wymienione poniżej– pkt 4.3), 2) oddanie ww. rozkładarki Zamawiającemu do używania na czas określony, tj. od dnia wydania do dnia przeniesienia własności, 3) zapewnianie możliwości przeniesienia na Zamawiającego prawa własności ww. rozkładarki po zakończeniu umowy leasingu. 4.2 Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców. Wykonawca, wykonujący przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawcy/ów, ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje własne działania. 4.3 Parametry techniczne i jakościowe oraz wyposażenie dot. przedmiotu leasingu: 4.3.1 minimalne parametry techniczne i jakościowe przedmiotu leasingu: 1) Typ przedmiotu leasingu: rozkładarka kołowa do masy bitumicznej 2) Rok produkcji: wyprodukowana nie wcześniej niż w 2000 r., 3) liczba motogodzin: maksymalnie 8500 mth, 4) Stół 2,5 – 5mb ogrzewany gazowo – regulacja temperatury, 5) Napęd na tylną oś z blokadą i reduktorem, 6) Załączany napęd przynajmniej na 1 oś, 7) Blokada napędów, 8) Pulpit błędów i uszkodzeń, 9) Silnik min 80 kW, 10) Podajniki taśmowe 2 pracujące ręcznie lub automatycznie, 11) Wyłączanie taśm mechanicznie lub na ultradźwięki, 12) Podajniki podnoszone góra – dół mechanicznie lub hydraulicznie, 13) Stół wyposażony w tamper i wibrację sterowane elektronicznie, 14) Maszyna wyposażona w water dach z bokami , dach – plandeka, 15) Pulpit przesuwny prawo – lewo, 16) Podwójne stanowisko operatora, 17) 2 poszerzenia do szerokość stołu 6,5 m w pełni wyposażone (ślimaki, osłony przednie i tylne), 18) Niwelacja sterowana cyfrowo, 19) Pełne oświetlenie drogowe i robocze, 20) Maszyna po pełnym przeglądzie i remoncie: • Wymienione blachy spodnie stołu + tampery, • nowe podajniki zgrzebłowe, • Niezużyte blachy spodnie pod podajnikami, • Wymienione wszystkie filtry i płyny, • Nowa powłoka lakiernicza. • gwarancja 1 rok. UWAGA: W przypadkach, w których przedmiot zamówienia opisany jest w SIWZ lub jego załącznikach przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy PZP, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W SIWZ lub jego załącznikach we wszystkich pozycjach, w których występują znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania produktów równoważnych tzn. o nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych niż te, które posiadają produkty wskazane za pomocą znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła, szczególnego procesu, a zaproponowane rozwiązania gwarantują realizację zamówienia w zgodzie z SIWZ. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Ewentualne operowanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwami własnymi (konkretny producent - dostawca lub konkretny produkt) ma wyłącznie charakter przykładowy, i służy opisaniu pożądanego przez Zamawiającego standardu i określeniu właściwości oraz wymogów technicznych, jakościowych i użytkowych przedmiotu zamówienia. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać „produkty”, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Materiały, rozwiązania proponowane w ofercie równoważnej nie muszą cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane zostały w SIWZ. Uznaje się bowiem, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, źródłem lub szczególnym procesem, który charakteryzuje produkty usługi. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub rozwiązania w postaci np. atestów, certyfikatów czy aprobat technicznych. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji opisanej powyżej. 4.3.2 POZOSTAŁE WYMOGI DOTYCZĄCE PRZEDMIOT LEASINGU: 1) Przedmiot leasingu musi pochodzić z produkcji seryjnej. Nie dopuszcza się oferowania przedmiotu leasingu z produkcji jednostkowej i takiego przedmiotu leasingu z produkcji seryjnej, którego parametry zostały specjalnie zmienione pod kątem spełnienia wymagań niniejszego SIWZ. 2) Przedmiot leasingu musi być wolny od wad prawnych i fizycznych –m.in. wymagany brak uszkodzeń blacharskich i mechanicznych. Przedmiot leasingu nie powinien posiadać widocznych śladów korozji karoserii, perforacji, wycieków olejów i pozostałych płynów eksploatacyjnych oraz uszkodzeń zawieszenia i układu kierowniczego. 3) Przedmiot leasingu nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy, z wyłączeniem oznaczeń producenta sprzętu. 4) Dostawa Przedmiotu leasingu do siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie ul. Kąpielowa 4B. 5) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wraz z przedmiotem leasingu komplet dokumentów: karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu. 6) Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe wyposażenie co najmniej 1 rok licząc od dnia jego protokolarnego odbioru, chyba że Wykonawca/producent udziela dłuższej gwarancji - wówczas obowiązuje termin określony w gwarancji wykonawcy/producenta. 7) Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zapewni serwis pojazdu na terenie miasta Tarnowa, a w przypadku serwisowania pojazdu w innym miejscu Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i naprawy w trakcie trwania gwarancji. 8) Przedmiot leasingu w okresie leasingu będzie użytkowany przez Zamawiającego. 9) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność przedmiotu leasingu z opisanymi SIWZ parametrami technicznymi i jakościowymi oraz w zakresie wyposażenie (pkt 4.3.1). 4.3.3 WARUNKI DOSTAWY PRZEDMIOTU LEASINGU: 1) Wykonawca we własnym zakresie, tj. własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko dostarczy przedmiot leasingu w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy leasingu, w dzień roboczy w godzinach od 8-14, do siedziby Zamawiającego przy ul. Kąpielowej 4b w Tarnowie, gdzie dokona jego rozruchu oraz przeprowadzi instruktaż dla pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji i obsługi pojazdu. 2) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wraz z przedmiotem leasing komplet dokumentów: karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu. 3) Zamawiający ma prawo odmowy odbioru przedmiotu leasingu w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę określonego w SIWZ terminu dostawy przedmiotu leasingu lub w sytuacji, gdy przedmiot leasingu nie spełnia warunków SIWZ. 4) Odbioru przedmiotu leasingu dokona komisja złożona z upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i Dostawcy, w terminie do 2 dni roboczych od dnia dostarczenia przedmiotu leasingu. Dokumentem stwierdzającym prawidłowe wykonanie dostawy przedmiotu leasingu będzie podpisany przez Strony bez zastrzeżeń protokół odbioru przedmiotu leasingu. 5) W czasie czynności odbioru Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia zgodności parametrów technicznych i wyposażenia przedmiotu leasingu z wymaganiami określonym w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy, stanu technicznego przedmiotu leasingu i sprawności urządzeń w nim zamontowanych oraz kompletności dostarczonych dokumentów. 6) W razie stwierdzenia w czasie odbioru złego stanu technicznego przedmiotu leasingu lub, że jego parametry techniczne lub wyposażenie są niezgodne z wymaganiami określonym w SIWZ oraz w ofercie, Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu do czasu dostarczenia przedmiotu leasingu zgodnego z SIWZ i z ofertą Wykonawcy. 7) Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować dostawę przedmiotu leasingu, aby nie wywołała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla użytkowników drogi. Za szkody wyrządzone przez Wykonawcę w tym zakresie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich. 4.4 PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE LEASINGOWANIA ZAMÓWIENIA: 1) czas trwania umowy leasingu - okres leasingowania: 60 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu leasingu potwierdzonego przez Strony w pisemnym protokole odbioru przedmiotu leasingu, 2) waluta leasingu – w złotych polskich (PLN), 3) ilość rat leasingowych: 59 rat leasingowych płatnych w terminach miesięcznych zgodnie z podanym harmonogramem spłaty rat leasingowych będącego integralną częścią umowy leasingowej. Cześć odsetkowa raty leasingowej oparta jest na zmiennym oprocentowaniu - wskaźniku WIBOR 1 M, tzn., że część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 1 M lub podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M - w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny oferty, 4) opłata wstępna (opłata inicjalna): 10 % wartości netto przedmiotu leasingu, 5) po upływie okresu leasingu możliwość wykupu przedmiotu leasingu przez Zamawiającego lub podmiot wskazany przez Zamawiającego 6) opłata za wykup przedmiotu leasingu (opłata końcowa) – 1 % wartości netto przedmiotu leasingu będącej podstawą do naliczania rat leasingowych powiększonej o należny podatek VAT. 7) Opłata za wykup przedmiotu leasingu (opłata końcowa) zostanie uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową. Z chwilą zapłaty opłaty za wykup przedmiotu leasingu (opłata końcowa) na Zamawiającego lub podmiot wskazany przez Zamawiającego przechodzi własność przedmiotu leasingu. W związku z nabyciem przedmiotu leasingu Zamawiający otrzyma od Wykonawcy fakturę VAT dokumentującą sprzedaż. 8) Wartość wszystkich opłat leasingowych Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 9) Zamawiający przez okres trwania umowy leasingu będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu we własnym zakresie, przy czym nie ma obowiązku ubezpieczenia pojazdu za pośrednictwem Wykonawcy, tzn. będzie miał możliwość skorzystania z oferty dowolnego ubezpieczyciela. 10) Odpisów amortyzacyjnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym przez okres trwania umowy leasingu dokonuje Wykonawca. 4.5 POZOSTAŁE ISTOTNE POSTANOWIENIA, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawartej z Wykonawcą zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34920000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (BIP) informacji, dotyczącej kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Oświadczenie wykonawca przekazuje Zamawiającemu w oryginale. 1.1 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca składa wyłącznie w stosunku do wykonawców, którzy złożyli w oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, 1.2 Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Do oferty należy dołączyć: 1) Wypełniony formularz ofertowy przygotowany według załącznika nr 1 do SIWZ. W przypadku błędów w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawi błędy rachunkowe przyjmując, że właściwie podano ceny jednostkowe brutto. 2) Oświadczenia według załącznika nr 2 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ warunków zamówienia – (stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu). Zob. pkt. 1 załącznika nr 2 do SIWZ. Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu - zob. pkt. 2 załącznika nr 2 do SIWZ. 4) W przypadku, gdy oferta, oświadczenia i dokumenty, które sporządza Wykonawca nie zostały podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo ma być podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności upoważniona jest osoba (zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.01.2007r., sygn. Akt V Ca 85/07). 5) Dokumenty wymienione w rozdz. VIII pkt.9. 3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustaw PZP. Brak takiego zastrzeżenia spowoduje, że cała oferta Wykonawcy zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach