Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej II

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej ogłasza przetarg

 • Adres: 32-700 Bochnia, Krakowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48146153233 , fax. +486153234
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej
  Krakowska 31
  32-700 Bochnia, woj. małopolskie
  tel. +48146153233, fax. +486153234
  REGON: 00030434900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  II.4.1) Przedmiotem Zamówienia jest: świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu, unieszkodliwiana odpadów medycznych w szacunkowych ilościach 106 000,00 kg przez okres 12 miesięcy, w szczególności o kodach:  18 01 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej  18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)  18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)  18 01 03*Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pielucho - majtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82  18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03  18 01 06*Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne  18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06  18 01 09 - Leki inne niż wymienione w 18 01 08.  18 01 82*Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych Zamawiający zastrzega sobie, możliwość rozszerzenia katalogu kodów, w zależności od potrzeb wynikających ze zmian organizacyjnych Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są uprawnieni do transportu, unieszkodliwiania odpadów w zakresie objętym przedmiotem Zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach, a także ustawą 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska wraz z przepisami i rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustaw tj. posiadają zezwolenie na transport oraz na przetwarzanie odpadów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia w myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia w myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: III.7.1) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. III.7.2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy. III.7.3) W przypadku Wykonawców powołujący się na zasoby podmiotów trzecich - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach