Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej dla WSO w Krakowie

Wojewódzki Szpital Okulistyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 31-723 Kraków, os. Na Wzgórzach
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 620 82 00 , fax. 12 620 82 85
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Okulistyczny
  os. Na Wzgórzach
  31-723 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 620 82 00, fax. 12 620 82 85
  REGON: 35156506100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wso.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej dla WSO w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j.: Dz.U. 2019 poz. 755) na potrzeby Zmawiającego o łącznym wolumenie 603.500 kWh do 1 PPF w okresie dostaw, tj. od dnia rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej przez wyłonionego w ramach niniejszego postępowania Wykonawcę (dzień ten wynika z przyjęcia przez OSD do realizacji umowy sprzedaży energii pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej do dnia 31.12.2020r. Zamawiający zakłada, że nowy Wykonawca rozpocznie dostawy energii dla Zamawiającego z dniem 01.01.2020r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium. Wadium należy wnieść w wysokości 4.000,00 zł. Wadium należy wnieść upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2014, poz.1804 oraz 2015r. poz. 978 i 1240).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca będzie posiadał aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: a. oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 w części dotyczącej braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie w części dotyczącej potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu składają wszyscy Wykonawcy lub każdy z Wykonawców w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; b. pełnomocnictwo (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy) dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku podpisywania oferty i poświadczeń za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumentach rejestrowych Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć dokument, potwierdzający uprawnienia osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy. 3. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, Wykonawca dołącza do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach