Przetargi.pl
Dostawa, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, fabrycznie nowych pojemników na odpady segregowane (6 000 sztuk o pojemności 240 l).

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 46-100 Namysłów, ul. Mariańska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 105 222 , fax. 774 101 482
 • Data zamieszczenia: 2021-02-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o.
  ul. Mariańska 2
  46-100 Namysłów, woj. opolskie
  tel. 774 105 222, fax. 774 101 482
  REGON: 53162298600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekowod.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, fabrycznie nowych pojemników na odpady segregowane (6 000 sztuk o pojemności 240 l).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, fabrycznie nowych pojemników na odpady segregowane (6 000 sztuk o pojemności 240 l). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załączniki nr 2 do SIWZ o nazwie „Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)” i załącznik nr 2 do formularza oferty o nazwie „Formularz wyliczenia ceny”. 3. Oferowane przez wykonawcę pojemniki muszą posiadać wszystkie elementy wymienione w przedmiocie zamówienia. Oferowane przez wykonawcę pojemniki muszą odpowiadać minimalnym parametrom technicznym i jakościowym i nie mogą być one gorsze technicznie i jakościowo niż podano w opisie przedmiotu zamówienia – muszą być na poziomie lub lepsze od podanych w opisie przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie. 5. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci. Dodatkowe kody (CPV): 66114000-2 Usługi leasingu finansowego. 6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia, zostaną odrzucone. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 10. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). 11. Dodatkowo w przypadku gdy Wykonawca korzysta z podwykonawców, na których zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązany jest w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia. 12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 13. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy. 14. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 15. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 60 miesięcy, licząc od daty odbioru. 16. Miejsce realizacji zamówienia: Namysłów, ul. Grunwaldzka 52, Pokój, ul. Skośna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928480-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach