Przetargi.pl
Kanalizacja deszczowa ul. Głównej w Kórnicy

Gmina Krapkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 466 800 , fax. 774 466 888
 • Data zamieszczenia: 2021-02-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krapkowice
  ul. 3 Maja 17
  47-303 Krapkowice, woj. opolskie
  tel. 774 466 800, fax. 774 466 888
  REGON: 53141309900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krapkowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kanalizacja deszczowa ul. Głównej w Kórnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące: - roboty pomiarowe - rozebranie nawierzchni chodnika - rozebranie podbudowy i wykop pod rurociąg - połączenie kolektorem kratki ściekowej i studni rewizyjnej średnica 200 mm - zasypanie wykopu i odtworzenie nawierzchni chodnika - wycinka krzaków z działki pomiędzy ul. Główną i Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Kórnicy przy ul. Głównej 2 - wywóz gałęzi - ręczny wykop – zdjęcie humusu na całej długości kolektora - wykopy pod kolektor deszczowy, studnie rewizyjne i separator - wykonanie podsypki oraz zasypanie rurociągu - ułożenie kolektora z rur WIPRO o średnicy 300 mm - montaż separatora koalescencyjnego typu SEKOTW-B CE 3/30-0,3 - wykonanie studni rewizyjnych betonowych - ręczne zasypywanie wnęk - zasypanie wykopów - zagęszczanie - zasypanie wykopu humusem - ręczne plantowanie terenu - obsiew mieszanką traw - odmulenie dna rowu przed wykonaniem budowli wylotu - wykonanie ławy betonowej i ścian wylotu do rowu - wykonanie podsypki pod ubezpieczenie skarp płytami - wykonanie ubezpieczenia skarp płytami „JUMBO” - wywóz nadmiaru gruntu, porządkowanie terenu robót - tymczasowe oznakowanie robót - pomiar geodezyjny powykonawczy Wykop na odcinku od ul. Głównej przez działkę prywatną aż do ogrodzenia przy budynku szkoły wykonać ręcznie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232130-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach