Przetargi.pl
Częściowa przebudowa pomieszczeń 1-szego piętra ze zmianą sposobu użytkowania na Oddział Patologii Noworodka w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 10.1.1. pn. Poszerzenie działalności w zakresie opieki nad matką i dzieckiem poprzez utworzenie sal patologii noworodka w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 47-303 Krapkowice, Os. XXX-Lecia
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 44 67 228 , fax. 77 44 59 826
 • Data zamieszczenia: 2021-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
  Os. XXX-Lecia 21
  47-303 Krapkowice, woj. opolskie
  tel. 77 44 67 228, fax. 77 44 59 826
  REGON: 16021349900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://kcz.krapkowice.pl/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Częściowa przebudowa pomieszczeń 1-szego piętra ze zmianą sposobu użytkowania na Oddział Patologii Noworodka w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 10.1.1. pn. Poszerzenie działalności w zakresie opieki nad matką i dzieckiem poprzez utworzenie sal patologii noworodka w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają m.in. załączone w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego http://kcz.krapkowice.pl/przetargi dokumenty: dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych będące integralną częścią SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty: I. roboty budowlane: 1) Roboty przygotowawcze obejmujące roboty rozbiórkowe: - wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych, - wykucie z muru okien drewnianych, - wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych, - wykucie otworów w ścianach z cegły ceramicznej, - wykucie bruzd w ścianie z cegły ceramicznej, - rozbiórka ścian, filarów z cegły, - rozbiórka posadzki z tworzyw sztucznych, - zeskrobanie i zmycie starej farby, - wywiezienie gruzu; 2) roboty ogólno-budowlane obejmujące: - roboty murowe: cegły pełnej ceramicznej, - konstrukcje stalowe (nadproża, konstrukcja wsporcza od wentylację); 3) roboty budowlane wykończeniowe obejmujące: - wykonanie tynków cem-wap., - wykonanie gładzi gipsowych, - wykonanie ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych, wodoodpornych, - gruntowanie ścian i sufitów, - roboty malarskie, ścian i sufitów, - wykonanie izolacji ścian g-k z wełny mineralnej, - wykonanie izolacji p.wilgociowych z folii płynnej, - montaż stolarki drzwiowej drewnianej, - montaż okien i drzwi aluminiowych, - montaż podokienników z kamienia i blachy aluminiowej, - roboty posadzkowe (gruntowanie podłoży, posadzka samopoziomująca, izolacja, posadzki z płytek gresowych, posadzka z wykładziny rulonowej pcv), - wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych. II. roboty sanitarne: 1) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, 2) wykonanie instalacji wodociągowych, 3) wykonanie instalacji kanalizacyjnych, 4) wykonanie wentylacji mechanicznej. III. roboty elektryczne. 3. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: a) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, b) Organizację ruchu i oznakowanie budowy, c) Próby i odbiory z udziałem Zamawiającego, d) Przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego, e) Prowadzenie prac w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania szpitala, f) Utylizację odpadów i przekazanie Zamawiającemu kart potwierdzających ten fakt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215140-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach