Przetargi.pl
"Zakup mikrobusa 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwóch wózków na rzecz Gminy Kluczbork”

Administracja Oświaty w Kluczborku ogłasza przetarg

 • Adres: 46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 181 191 , fax. 774 182 381
 • Data zamieszczenia: 2021-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Oświaty w Kluczborku
  ul. Kościuszki 1
  46-200 Kluczbork, woj. opolskie
  tel. 774 181 191, fax. 774 182 381
  REGON: 53050506600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ao.kluczbork.pl/przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Zakup mikrobusa 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwóch wózków na rzecz Gminy Kluczbork”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest dostawa mikrobusa 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwóch wózków na rzecz Gminy Kluczbork” Zamawiający wymaga dostawy fabrycznie nowego samochodu (rok produkcji 2020 lub nowszy). Samochody muszą spełniać polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.). Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie został określony w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. pn. „Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach