Przetargi.pl
Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety; znak sprawy: AEZ/S-007/2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5720366 , fax. 22 5720363
 • Data zamieszczenia: 2016-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  ul. Żwirki i Wigury 61 61
  02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5720366, fax. 22 5720363
  REGON: 00028891700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety; znak sprawy: AEZ/S-007/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych dla wybranych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi, w podziale na nw. części, zwane Pakietami: 1) Pakiet 1 - spektrofotometry do oznaczeń biochemicznych z wyposażeniem; 2) Pakiet 2 - zbiornik do przechowywania prób w ciekłym azocie oraz zbiornik do uzupełniania azotu; 3) Pakiet 3 - urządzenie do mieszania i termostatowania próbek; 4) Pakiet 4 - zestaw do analizy białek; 5) Pakiet 5 - laboratoryjny termostat blokowy do ogrzewania próbek; 6) Pakiet 6 - zestaw do analizy Western blot; 7) Pakiet 7 - termocykler gradientowy PCR; 8) Pakiet 8 - urządzenie do inkubacji próbek z wyposażeniem; 9) Pakiet 9 - termocykler gradientowy PCR; 10) Pakiet 10 - blok grzewczy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych Pakietów, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, o których mowa w rozdziale II SIWZ, stanowiących odpowiednio Załączniki nr 2.1 - 2.10 do SIWZ. 3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1) dostawa przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego w Protokole odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Wzoru umowy, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego; 2) instalacja - rozumiana jako zmontowanie i podłączenie sprzętu, jego uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania w miejscu użytkowania; 3) przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi; 4) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu (Użytkownikowi), potwierdzone Protokołem odbioru, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Wzoru umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 380000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wum.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach